ترجمه ایتالیایی

ترجمه تحت اللفظی فارسی

معادل فارسی

Aiutati che Dio t'aiuta.

به خودت کمک کن و خدا کمکت خواهد کرد.

از تو حرکت از خدا برکت.

A ogni uccello il suo nido è bello.

برای هر پرنده لانه خودش زیبا است.

هیج کجا خانه خود انسان نمی شود.

Batti il ferro quando è caldo.

تا آهن داغ است بر آن بکوب.

تا تنور داغ است نان را بچسبان.

Belle parole non pascono i gatti.

با کلمات زیبا گربه را غذا نمی دهند.

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

Chi cerca trova.

بجوی و خواهی یافت

جوینده یابنده است.

Chi dorme non piglia pesci.

کسی که می خوابد ماهی صید نمی کند.

سحرخیز باش تا کامروا شوی

Detto fatto.

زودتر نگو انجام شد.

بی حرف پیش

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

اعتماد داشتن به خدا ، بهترین اعتماد است.

توکل برخدا کن نه بر بنده خدا.

L'amore domina senza regole.

عشق بی قانون حکومت می کند.

عشق کور است.

Le bugie hanno le gambe corte.

دروغ ها پاهای کوتاهی دارند.

دروغگو کم حافظه است.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

دور از دید، دور از عقل

عقلشان به چشمانشان است.

Every rose has its thorn.

هر رزی خار خودش را دارد.

هر گلی یک خار دارد. (هیچ کس بی عیب نیست)

Non dire quattro se non l'hai nei sacco.

تا وقتی در سبد نداری، نگو چهار تا (تخم مرغ) دارم.

جوجه ها رو آخر پاییز می شمارند.

Non è tutto oro quello che luce.

هر درخشنده ای طلا نیست.

هر گردی گردو نیست.

Nulla è nuovo sotto il sole.

هیچ چیز زیر نور خورشید جدید نیست.

در این دنیا همه چیز ممکن است.

Più che le parole persuadano gli esempi.

اعمال رساتر از گفتار صحبت می کنند.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

Prendere due piccioni con una fava.

با یک سنگ دو پرنده را صید کردن.

با یک تیر دو نشان زدن.

Ride bene chi ride ultimo.

کسی که آخر بخندد، بهتر می خندد.

شاهنامه آخرش خوش است.

Una volta un ladro sempre un ladro.

یک بار دزدید، همیشه دزد است.

تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود.

Finchè c'è vita c'è speranza.

جائی که زندگی هست، امید هم هست.

ناامید شیطان است.

 

 

مطالعه بیشتر درباره زبان ایتالیایی: