فهرست شماره حساب ها

بانک پاسارگاد
شمارۀ حساب: 223.110.13764618.1
شمارۀ کارت: 5022.2970.0008.8372
صاحب حساب: موسسه فرهنگی و هنری شبکه مترجمین ایرانیان
شمارۀ شبا: IR120570022311013764618001

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100