اسم ها:

در زبان ایتالیایی اسم ها می توانند یک شخص ، مکان یا یک شی باشند، انتهای اسم ها بنا به تعداد و جنسیت آن ها متغیر است. در جدول زیر می توانیم مثال هایی از اسم ها را ببینیم:

 

مفرد

جمع

مذکر

il piatto bianco
 

بشقاب سفید

i piatti bianchi
 

بشقاب های سفید

il cane grande

سگ بزرگ

i cani grandi

سگ های بزرگ

مونث

la pizza calda

پیتزای داغ

le pizze calde
 

پیتزاهای داغ

la carne tenera

گوشت ترد

le carni tenere

گوشت های ترد

 

اکثر اسم های ایتالیایی به حروف صدادار ختم می شوند و بیشتر اسم هایی که به حروف بی صدا ختم می گردند، ریشه خارجی دارند. تمامی اسم ها حتی اگر به اشیا یا مناطق برگردند، دارای جنسیت هستند. به طور معمول اسامی مفرد مذکر ایتالیایی به حرف o و اسامی مفرد مونث ایتالیایی به حرف a یا ta ختم می شوند. مثال:

مونث

مذکر

Casa (خانه)

Tavolo (میز)

Rosa (گل سرخ)

Sviluppo (پیشرفت)

Città (شهر)

Organismo (موجود زنده)

 

 

افعال:

در زبان ایتالیایی بیشتر افعال به الگوهای یکسانی ختم می شوند، مانند –are، -ere، -ire و برای صرف این هر دسته از این افعال نیز معمولا روش های مشخصی وجود دارد. البته این زمان نیز مانند زبان های دیگر شمال افعال بی قاعده نیز هست. در ادامه می توان یک نمونه از صرف فعل را مشاهده نمود.

 

 

 

 

Parlare (حرف زدن)

 

زمان حال

حال کامل

حال غیر کامل (مختص ایتالیایی)

 

اول شخص مفرد

parlo

اول شخص مفرد

ho parlato

اول شخص مفرد

parlavo

 

دوم شخص مفرد

parli

دوم شخص مفرد

hai parlato

دوم شخص مفرد

parlavi

 

سوم شخص مفرد

parla

سوم شخص مفرد

ha parlato

سوم شخص مفرد

parlava

 

اول شخص جمع

parliamo

اول شخص جمع

abbiamo parlato

اول شخص جمع

parlavamo

 

دوم شخص جمع

parlate

دوم شخص جمع

avete parlato

دوم شخص جمع

parlavate

 

سوم شخص جمع

parlano

سوم شخص جمع

hanno parlato

سوم شخص جمع

parlavano

 
   

گذشته  بعید

گذشته

گذشته استمراری

 

 

 

 

 
 

اول شخص مفرد

avevo parlato

اول شخص مفرد

parlai

اول شخص مفرد

ebbi parlato

 

دوم شخص مفرد

avevi parlato

دوم شخص مفرد

parlasti

دوم شخص مفرد

avesti parlato

 

سوم شخص مفرد

aveva parlato

سوم شخص مفرد

parlò

سوم شخص مفرد

ebbe parlato

 

اول شخص جمع

avevamo parlato

اول شخص جمع

parlammo

اول شخص جمع

avemmo parlato

 

دوم شخص جمع

avevate parlato

دوم شخص جمع

parlaste

دوم شخص جمع

aveste parlato

 

سوم شخص جمع

avevano parlato

سوم شخص جمع

parlarono

سوم شخص جمع

ebbero parlato

 
   

آینده ساده

آینده کامل

   

 

 

 
 

اول شخص مفرد

parlerò

اول شخص مفرد

avrò parlato

 

دوم شخص مفرد

parlerai

دوم شخص مفرد

avrai parlato

 

سوم شخص مفرد

parlerà

سوم شخص مفرد

avrà parlato

 

اول شخص جمع

parleremo

اول شخص جمع

avremo parlato

 

دوم شخص جمع

parlerete

دوم شخص جمع

avrete parlato

 

سوم شخص جمع

parleranno

سوم شخص جمع

avranno parlato

 
               

 

 

 

ضمایر:

در جدول زیر می توان ضمیر های ایتالیایی را به طور خلاصه و فشرده مشاهده نمود:

ضمیر

مفرد

ترجمه فارسی

جمع

ترجمه فارسی

اول شخص

io

من

Noi

ما

دوم شخص

tu

تو

voi

شما

دوم شخص مودبانه

Lei

شما

Loro

شما (مودبانه)

سوم شخص

lui

او (مذکر)

loro

آن ها (ایشان)

lei

او (مونث)

loro

آن ها (ایشان)

esso

آن (مذکر غیر انسان)

Essi

آن ها

(مذکر)

essa

آن (مونث غیر انسان)

esse

آن ها

(مونث)

 

 

حروف تعریف:

حروف تعریف به دو دسته حروف تعریف معین (برای اسم های معرفه) و حروف تعریف نامعین (برای اسم های نکره) تقسیم می گردند.

حرف تعریف

مورد استفاده

مثال

ترجمه

lo-LO

برای اسامی مذکری که با s یا z شروع شود.

lo zio

عمو

il-IL

برای اسامی مذکری که با حروف دیگر شروع شود.

il castello

قلعه

la-LA

برای اسامی مونث به صورت کلی

la scatola

جعبه

l’-L’

برای اسامی مونث یا مذکری که با حروف صدادار شروع شود.

l'impatto

تاثیر (مذکر)

       

uno-UNO

برای اسامی مذکری که با s یا z شروع شود.

uno stadio

یک سکوی نمایش

un-UN

برای اسامی مذکری که با حروف دیگر شروع شود.

un aeroplano

یک هواپیما

una-UNA

برای اسامی مونث به صورت کلی

una bicicletta

یک دو چرخه

un'-UN'

برای اسامی مونث یا مذکری که با حروف صدادار شروع شود.

un’automobile

یک اتومبیل

 

 

مطالعه بیشتر درباره زبان ایتالیایی: