با توجه به این که رشته‌های ورزشی فراوانی وجود دارد، بهتر است مترجم این نوع متون اصطلاحاً «مترجم ورزشکار» باشد و بداند که باید در رشتهٔ صخره ‌نوردی «anchor» را «کارگاه» ترجمه کند. شبکه مترجمین ایران، تضمین می‌کند که سفارش‌های شما به چنین مترجم‌های مجربی سپرده شود.

فدراسیون ورزش همگانی و سازمان سما از جمله مشتری‌هایی هستند که ترجمهٔ سفارش‌های ورزشی خود را از ما خواسته‌اند.