برخی برندهایی که با ما همکاری می کنند


  • همه
  • سازمان‌های دولتی
  • نفت و صنایع
  • مالی
  • آموزشی
  • تکنولوژی
  • غذایی و پزشکی
  • مطبوعات
  • انتشارات

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100