ارائه ای از شبکه مترجمین ایران برای علاقه مندان به ترجمه زبان روسی:

احوالپرسی ها

 

 

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

توضیحات

Здравствуйте!

درود!

رسمی، در هر زمان به کار می رود.

Доброе утро.

صبح به خیر.

--

Добрый день.

عصر به خیر.

--

Добрый вечер.

غروب به خیر.

--

Привет.

سلام.

غیر رسمی

Как поживаете?

حالتان چه طور است؟

کمی رسمی

Как поживаешь?

چه طوری؟

غیر رسمی

Прекрасно. А ты?

خوبم. شما چه طوری؟

غیر رسمی

Рад тебя видеть.

خوشحالم دیدمتون.

غیر رسمی، توسط مرد گفته می شود.

Рада тебя видеть.

خوشحالم دیدمتون.

غیر رسمی، توسط زن گفته می شود.

Рад Вас видеть.

خوشوقتم.

رسمی، توسط مرد گفته می شود.

Рада Вас видеть.

خوشوقتم.

رسمی، توسط زن گفته می شود.

Я тоже рад Вас видеть.

من هم خوشوقتم.

رسمی، توسط مرد گفته می شود.

Я тоже рада Вас видеть.

من هم خوشوقتم.

رسمی، توسط زن گفته می شود.

Что нового?

تازه چه خبر؟

--

Спасибо, хорошо.

خوبم، ممنون.

--

А у Вас?

(در ادامه قبل) شما چطوری

--

Так себе.

نه خوبم و نه بد.

--

Как обычно.

مثل همیشه.

--

Неплохо.

بد نیستم.

--

Неплохо.

خوب نیستم.

--

 

 

کلیسای جامع مسکو

 

نسبت های خانوادگی

 

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

Отец

پدر

Мать

مادر

Папа

بابا

Мама

مامان

Брат

برادر

Сестра

خواهر

Сын

پسر

Дочь

دختر

Жена

همسر

Муж

شوهر

Родители

والدین

Дети

فرزندان

Ребенок

فرزند

Бабушка

مادربزرگ

Дедушка

پدربزرگ

мужчина

مرد

женщина

زن

невеста

عروس

жених

داماد

 

 

سالن اپرای مسکو

 

تقویم

 

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

Суббота

شنبه

Воскресенье

یک شنبه

Понедельник

دو شنبه

Вторник

سه شنبه

Среда

چهارشنبه

Четверг

پنج شنبه

Пятница

جمعه

 

 

Январь

ژانويه

Февраль

فوریه

Март

مارس

Май

آوریل

Июнь

ژوئن

Июль

ژوئیه

Август

اوت (آگوست)

Сентябрь

سپتامبر

Октябрь

اکتبر

Ноябрь

نوامبر

Декабрь

دسامبر

 

 

Сегодня

امروز

Завтра

فردا

Вчера

دیروز

День

روز

Неделя

هفته

Месяц

ماه

Год

سال

 

موزه مسکو

 

اعداد و ارقام

 

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

 один

1 یک

 два

2 دو

 три

 3 سه

 четыре

 4 چهار

 пять

 5 پنج

 шесть

 6 شش

 семь

 7 هفت

 восемь

 8 هشت

 девять

 9 نه

десять

 10 ده

 одиннадцать

11 یازده

 двенадцать

 12 دوازده

 тринадцать

 13 سیزده

 четырнадцать

 14 چهارده

 пятнадцать

 15 پانزده

 шестнадцать

 16 شانزده

 семнадцать

 17 هفده

 восемнадцать

 18 هیجده

 девятнадцать

 19 نوزده

 двадцать

 20 بیست

 тридцать

 30 سی

 сорок

 40 چهل

 пятьдесят

 50 پنجاه

 шестьдесят

 60 شصت

 семьдесят

 70 هفتاد

 восемьдесят

 80 هشتاد

 девяносто

 90 نود

 сто

 100 صد

 двести

 200 دویست

 триста

 300 سیصد

 четыреста

 400 چهارصد

 пятьсот

 500 پانصد

 шестьсот

 600 ششصد

 семьсот

 700 هفتصد

 восемьсот

 800 هشتصد

 девятьсот

 900 نهصد

 тысяча

 1,000 هزار

 миллион

 1,000,000 یک میلیون

 миллиард

 1,000,000,000 یک میلیارد

 

 

ساختار ساده ثبت سفارش ما نه تنها شما را قادر به ثبت سفارشات به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100