اصطلاح یا ضرب المثل

ترجمه تحت اللفظی روسی به فارسی

معادل روسی به فارسی

Борода не делает философом.

ریش کسی را فیلسوف نمی کند

عینک سواد نمی آورد.

Бог правду видит.

خداوند حقیقت را می بیند

خدایی بالای سر هست

В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

گشت و گذار خوب است، اما خانه از آن بهتر است.

هیچ کجا خانه آدم نمی شود.

В Ту́лу со свои́м самова́ром не е́здят.

هیچ کس در سفر به تولا با خودش سماور نمی برد (تولا مرکز سماور سازی روسیه)

زیره به کرمان بردن خطاست.

Ви́дит о́ко, да зуб неймёт.

چشم می بیندش اما دهان نمی گیردش (آرنج را)

به چشم آسان می آید اما غیر ممکن است.

Волк в ове́чьей шку́ре.

گرگ در پوست گوسفند.

گرگی در پوست  میش

Волко́в боя́ться -- в лес не ходи́ть.

اگر از گرگ  می ترسی ؛ عزم بیشه مکن.

هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

Всё в руках божьих.

همه چیز در دست خداست.

یدالله فوق ایدیهم (دست خدا بالاترین دست هاست.)

Всяк кули́к своё боло́то хва́лит.

هر بوتیماری به باتلاقش می نازد.

هیچ بقالی نمی گوید ماستم ترش است.

Говори, да не проговаривайся.

سخن بگو اما سخن ناسنجنیده نگو

چو سخن نقره باشد خاموشی طلاست.

Го́лой овцы́ не стригу́т.

کسی پشم گوسفند لخت را نمی چیند.

کسی از کف دست مو نمی کند.

Гусь свинье́ не това́рищ.

غاز رفیق خوک نمی شود

کبوتر با کبوتر، باز با باز

Дай с ногото́к -- попро́сит с локото́к.

گوشه ناخنت را بدهی تا آرنجت را طلب می کند.

رو که بدهی آسترش را هم می خواهد.

Дёшево досталось -- легко потерялось.

چیزی که آسان بدست بیاید، به آسانی گم می شود.

باد آورده را باد می برد.

Дру́жба дру́жбой, а де́нежкам счёт.

دوستی دوستی است، پول ها را حساب کن.

حساب حساب است، کاکا برادر!

Дружба что стекло: сломаешь -- не починишь.

دوستی به مانند شیشه است چون بشکند دوباره برپا نمی شود.

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است.

Е́дешь на́ день, хле́ба бери́ на неде́лю.

اگر به سفر یک روزه می روی، جیره یک هفته را با خود ببر.

بی گدار به آب نباید زد.

За спрос не бьют в нос.

برای سوال کردن به دماغت نمی کوبند.

پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.

Знать всё -- значит не знать ничего.

همه چیز را دانستن یعنی هیچ ندانستن

تا بدانجا رسید دانش من تا بدانم همی که نادانم.

Ло́жка дёгтя по́ртит бо́чку мёда.

یک قاشق قیر یک بشکه عسل را خراب می کند.

یک سیب فاسد، صندوق سیب را خراب می کند.

Лу́чше оди́н раз уви́деть, чем сто раз услы́шать.

یک بار دیدن از صد بار شنیدن بهتر است.

شنیدن کی بُوَد مانند دیدن.

На халя́ву и у́ксус сла́док.

سرکه مجانی شیرین است.

مفت باشه، کوفت باشه

Не всё то зо́лото, что блести́т.

هر شی درخشانی از طلا نیست.

هر گردی گردو نیست.

Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.

صد روبل نداشته باش، اما به جایش صد دوست داشته باش

هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار

Не ошиба́ется тот, кто ничего́ не де́лает.

فقط کسی که هیچ ندارد، هیچ اشتباهی نکرده است

املای نانوشته غلط ندارد.

 

داشتن مترجمین متخصص در زمینه های مختلف، که اغلب در رشته مورد نظر تحصیل کرده اند و سپردن کار به کاردان، باعث شده است که ما از پس ترجمه متون سنگین علمی به خوبی بر بیا ایم.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100