علوم اجتماعی متشکل از گرایش‌های مردم‌شناسی، جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، مدیریت راهبردی فرهنگ، مطالعات جوانان، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و فلسفه علوم اجتماعی است. متون علوم اجتماعی لغات تخصصی فراوانی دارند. بنابراین، ترجمه این متون باید به افرادی سپرده شود که در مفاهیم و لغات تخصصی علوم اجتماعی تسلط داشته باشند.

در شبکه مترجمین ایران، سفارش‌های شما به مترجمین خبره در فن ترجمه و آگاه به علوم اجتماعی سپرده می‌شود؛ مترجمی که بتواند به درستی عباراتی مانند epidemiological را به «همه گیر شناسی» ترجمه کند.

برخی از مشتریان شبکه مترجمین ایران در زمینه علوم اجتماعی:

مرکز علمی کاربردی، ایرانسل، پتروشیمی آریاساسول، شرکت مهندسی مشاور پارس آیند آب، انجمن احیا ارزشها، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ان پی سی اینترنشنال، انتشارات آوای نور، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، بانک مسکن، دانشگاه پیام نور.

برخی لغات تخصصی علوم اجتماعی، که توسط شبکه مترجمین ایران ترجمه شده است، در جدول زیر آمده است.

 

عبارت

ترجمه عبارت

epidemiological

همه‌گیری‌شناسی

non-custodial

غیرسرپرست

socioeconomic status

وضعیت اجتماعی - اقتصادی

dual-earner families

خانوارهای دارای دوحقوق‌بگیر

current cohorts

هم‌گروهی‌های فعلی

sociologists

جامعه‌شناسان

depressive symptoms

نشانه‌های افسردگی

emotional well-being

بهزیستی هیجانی

mental health

سلامت روان

counter-intelligence

ضد اطلاعات

industrial espionage

جاسوسی صنعتی

World Trade Organization

سازمان تجارت جهانی

economic intelligence

اطلاعات اقتصادی

Criminal Code

قانون کیفری

Communications Security Establishment

سازمان امنیت ارتباطات

Economic Intelligence System

نظام اطلاعات اقتصادی

intellectual property

مالکیت معنوی

Official Secrets Act

قانون اسرار رسمی