محیط زیست از رشته‌های بین رشته‌ای است و شامل بیولوژی، اکولوژی، فیزیک، شیمی، ریاضی، آمار، اکولوژی کاربردی و جغرافیا می‌شود. علم محیط زیست به انسان‌ها کمک می کند تا از محیط اطراف خود، جنگل، خشکی و دریاها به بهترین نحو بهره‌مند شوند و حفظ و حمایت از محیط زیست را فراموش نکنند.

به خاطر ماهیت تلفیقی بودن زمینه محیط زیست، لغات تخصصی فراوانی آمیخته از چند رشته در متون محیط زیست دیده می‌شود. بنابراین ترجمه این متون مترجم‌هایی آگاه به لغات تخصصی این رشته را می‌طلبد؛ مترجمی که بداند عباراتی مانندTaxonomic Resolution را «تفکیک آرایه‌شناسی» ترجمه کند.

برخی از مشتریان شبکه مترجمین در زمینه محیط زیست: گروه صنعتی اکولوژی جهاد دانشگاه صنعتی شریف، مهندسین مشاور سازیان، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت ترفان، مهندسین مشاور سازیان، مهندسی ندای مشتری کوشا ،دانشگاه صنعتي سهند.

برخی لغات تخصصی محیط زیست، به ترجمه شبکه مترجمین ایران، در جدول زیر آمده است.

 

عبارت

ترجمه عبارت

intergenerational

میان‌نسلی

open water

آبهای آزاد

geopolitics

ژئوپلیتیک

civil society

جامعه مدنی

Arctic Monitoring Assessment Program

برنامه ارزیابی پایش قطب شمال

Fossil Fuel Divestment Movement

جنبش خروج سرمایه از صنایع سوخت فسیلی

sovereign wealth fund

صندوق ثروت ملی

bottom water

بستراب

floodplain

دشت سیلابی/سیلابدشت

turbidity

گل آلودی/کدورت

wetland

تالاب

Taxonomic Resolution

تفکیک آرایه‌شناسی (تاکسونومی)

water body

پهنۀ آبی

Adaptive Management Framework

چارچوب مدیریت تطبیقی

Quality Assurance Project Plan

طرح پروژۀ تضمین کیفیت

physio-chemical

فیزیکی-شیمیایی

adsorption

جذب سطحی