يکي از مهمترين نکات در ترجمه فرانسه به فارسي اطلاع از گرامر فرانسه است. در اين بخش مرور مختصري بر گرامر زبان فرانسه داريم. در اين بخش سعي شده‌است تا دستور زبان فرانسه به شکلي منسجم و مختصر بيان شود و با استفاده از جدول‌هاي متعدد آشنايي اوليه‌اي با گرامر فرانسه براي موارد اسم، صفت، قيد و فعل به‌وجود آيد. براي آشنايي بيشتر با قوانين مربوط به هر بخش و همچنين شناخت استثناهاي بيشتر در هر يک از موارد بايد به کتاب‌هاي دستور زبان فرانسه مراجعه نمود.

 

گرامر فرانسه

 

اسم‌ها

در زبان فرانسه برخلاف زبان انگليسي هر اسم يک جنسيت (مذکر يا مونث) دارد. جنسيت اسمهايي که متعلق به اشيا و يا مفاهيم هستند، در شکل آنها تاثير خاصي ندارد. براي مثال اسم le livre (کتاب) مذکر، و اسم la chaise (صندلي) مونث است. براي استفاده صحيح از اسامي در جملات لازم است، جنسيت اسم مشخص شود، چرا که صفات و حروف تعريف، متناسب با جنسيت اسم تغيير مي‌کند. براي برخي اسامي البته جنسيت بر مبناي منطق معلوم است، مثلا اسم homme (مرد)، مذکر و اسم femme مونث است. اما موارد فراواني وجود دارد که بر اساس حافظه تعيين مي‌شود، مثلا اسم personne (شخص) در فرانسه،  حتي اگر شخص مورد نظر مرد باشد، مونث است.

 

براي تشخيص جنسيت اشيا و مکان‌ها و مفاهيم قراردادهاي خاصي همراه با استثناها وجود دارد. مثلا اسامي بيشتر کشورها و اسم‌هايي که به حرف e ختم  مي‌شوند، در بيشتر موارد، مونث هستند.

 

حروف انتهايي اسم

جنسيت اسم

استثناها

-ion

مونث

un lion
un scion
un avion

un million
un billion
un bastion

-té

مونث

un comité

un invité

-ée

مونث

un lycée

un musée

-age

مذکر

une page
une nage
une cage

une plage
une rage
une image

-eau

مذکر

l'eau (fem.)

une peau

 

 

در زبان فرانسه بيشتر اسامي مفرد با افزودن حرف s به انتهايشان به‌صورت جمع در مي‌آيند. مثلا جمع le livre، به‌صورت les petits livres و جمع la chaise به صورت les chaises در مي‌آيد. در ادامه به برخي قواعد ديگر درباره مونث/مذکر و مفرد/جمع بودن اسامي مربوط به انسان يا حيوانات به صورت فهرست وار اشاره مي‌گردد.

 

1. بیشتر اسامی مربوط به انسان و حیوان با افزودن حرف e به انتها مونث و با افزودن حرف s به انتها جمع می گردند.

(براي اشيا قانون ابتداي همين مطلب برقرار است.) مثال:

 

جمع

مفرد

جمع

مفرد

 

Amis

ami

invités

invité

مذکر

Amies

amie

invitées

invitée

مونث

 
 

2. مذکر يا مونث بودن اسم‌هايي که به حرف e ختم مي‌شود، در شکل کلمه تفاوتي نخواهد داشت.

 

جمع

مفرد

 

Tourists

touriste

مذکر

Tourists

touriste

مونث

 
 

 

3. مفرد يا جمع اسمي که به حروف s، x و z ختم گردد، يکسان نوشته مي‌شود.

جمع

مفرد

les fils

le fils

Les gaz

Le gaz

 

 

4. برخي اسم‌ها که به حروف خاصي ختم مي‌شوند، به طور خاص مونث مي‌شوند.

مونث

مذکر

انتهاي کلمه

paysannne

paysan

-an

Gardienne

gardien

-en

patronne

patron

-on

Boulangére

boulanger

-er

Danseuse

danseur

-eur

Actrice

acteur

-tuer

 

 

5. جمع‌بستن اسم‌هايي که به اين حروف خاص ختم مي‌شود، قاعده مخصوصي دارد.

جمع

مفرد

انتهاي کلمه

travaux

travail

-ail

chevaux

cheval

-al

Chateaux

château

-eau

feux

feu

-eu

Bijoux

bijou

-ou

 
 

صفت‌ها

در زبان فرانسه صفت‌ها در تعداد و جنسيت از موصوف پيروي مي‌کنند. يعني اگر اسمي به عنوان موصوف مذکر، مونث، مفرد يا جمع باشد، صفت آن نيز به تناسب همان‌گونه خواهد بود. اگر موصوف مونث باشد، صفت با اضافه کردن حرف e به انتهاي کلمه مونث مي‌شود. اگر در انتهاي صفت حرف e وجود داشته باشد براي مونث کردن احتياجي به افزودن حرف e  نيست. اگر موصوف جمع باشد، براي جمع بستن صفت از حرف s در انتهاي کلمه استفاده مي‌شود. اگر موصوف هم مونث و هم جمع باشد به انتهاي صفت دو حرف es افزوده مي‌گردد. هم‌‌چنين در زبان فرانسه معمولا (نه هميشه) صفت بعد از موصوف قرار مي‌گيرد.

مثال‌ها:

اين يک پسر کوچک است.

C'est un petit garçon.

اين يک دختر کوچک است.

C'est une petite fille.

تخت‌خواب‌هاي آبي آنجا هستند

Les lits bleus sont là-bas.

لامپ‌هاي آبي مد روز هستند.

Les lampes bleues sont à la mode.

 

 

 

 

 

حالات مختلف براي صفت joli (زيبا)

مفرد مذکر

Joli

مفرد مونث

jolie

جمع مذکر

jolis

جمع مونث

Jolies

 

 

مهمترين استثناها در قاعده مذکر/مونث بودن صفت‌ها به اين شرح است که اگر صفتي به حرف f ختم شود، مونث آن به ve، حرف x‌ به se، حروف er‌ به ére و حروف teur به trice ختم خواهد گرديد. همچنين صفت‌هايي که به حروف al ختم شوند در جمع به aux منتهي مي‌گردند.

 

جمع مونث

جمع مذکر

مفرد مونث

مفرد مذکر

neuves

neufs

neuve

neuf

heureuses

heureux

heureuse

heureux

chères

chers

chère

cher

Flatteuses

flatteurs

flatteuse

flatteur

idéales

idéaux

idéale

idéal

 
 

قيدها

قيدهاي فرانسه در پنج گروه تکراري، وصفي، زماني، مکاني و تعداد دسته‌بندي مي‌شوند. در جدول زير مي‌توان مثال‌هايي از انواع قيدها و معادل انگليسي (که بهتر از معادل‌هاي فارسي مفهوم را منتقل مي‌کنند.) آن‌ها را مشاهده نمود.

 

 

 

rarement

toujours

souvent

parfois

فرانسه

تکراري

به ندرت

هميشه

اغلب

برخي اوقات

فارسي

-ment

vite

mal

bien

فرانسه

وصفي

-ly به مانند (انگليسي)

به سرعت

به طور ناچيز

به خوبي

فارسي

Ensuite

tôt

maintenant

aujourd'hui

فرانسه

زماني

بعدا، سپس

زود

حالا

امروز

فارسي

partout

là-bas

ici

فرانسه

مکاني

در همه جا

کمي دورتر

در آنجا

در اينجا

فارسي

trop

peu

beaucoup

assez

فرانسه

تعداد

به طور فراوان

اندکي

خيلي زياد

به طور کافي

فارسي

 

 

روشهاي ساختن قيد از صفت

1. با افزودن پسوند –ment به انتهاي صفتِ مفردِ مونث. که معادل تبديل اسم به صفت در انگليسي است همان‌طور که مي‌دانيد در انگليسي قيد با افزودن پسوند –ly به انتهاي صفت ساخته مي‌شود.

مثال:

قيد

صفت مفرد مونث

صفت مفرد مذکر

lentement

lente

lent

Heureusement

heureux

heureuse

Clairement

claire

clair

 

 

اگر صفتي به –ant يا –ent منتهي شده باشد، قيد معادل آن به –amment ختم مي‌گردد. البته در برخي موارد تغييرات ديگري رخ مي‌دهد.

مثال:

قيد

صفت مفرد مذکر

constamment

constant

récemment

récent

Précisément

précis

gentiment

gentil

 

 

برخي از صفت‌ها به صورت بي‌قاعده به قيد تبديل مي‌شوند.

مثال:

قيد

صفت مفرد مذکر

bien

bon

mal

mauvais

mieux

meilleur

pis

traditionally, pire

pire

nowadays commonly, pire

 

فعل‌ها

افعال فرانسه که مهمترين بخش يک جمله را تشکيل مي‌دهند، مي‌توانند در سه زمان اصلي بيان شوند. اين زمان‌هاي اصلي عبارتند از: زمان حال، گذشته و آينده. همچنين اين افعال در 6 وجه صرفي به نام‌هاي وجه اخباري، شرطي، شرطي نوع 2، امري، صفت مفعولي و مصدري صرف مي‌گردند. براي فهم جزئيات مفصل هر کدام از اين حالات بايد به کتاب‌هاي دستور زبان فرانسه مراجعه کرد و در اين بخش به کاربردهاي 3 زمان اصلي و برخي از صرف‌هاي افعال مختلف اشاره مي‌گردد.

 

زمان حال: از زمان حال در زبان فرانسه براي توضيح حالات مختلفي استفاده مي‌گردد.

 1. کارهاي جاري و حالات جاري

Nous allons au marché.

ما داريم به فروشگاه مي‌رويم.

 

Je suis fatigué.

من خسته هستم.

 1. کارهاي روزمره و هميشگي

Il va à l'école tous les jours.

او هر روز به مدرسه مي‌رود.

 

Je visite des musées le samedi.

من شنبه‌ها از موزه‌ها بازديد مي‌کنم.

 1. حقايق و مفاهيم قطعي

La terre est ronde.
زمين کروي است.


L'éducation est importante.
تحصيلات مهم است.

 1. اعمالي که به يک‌باره رخ مي‌دهند.

J'arrive !
الساعه خواهم رسيد!

 
Il part tout de suite.
او بلافاصله اينجا را ترک خواهد کرد.

 

 1. برخي از جملات شرطي

Si je peux, j'irai avec toi.
اگر من بتوانم با شما خواهم آمد.

زمان گذشته: براي توصيف افعال زير به کار مي‌رود.

 1. عمل يا حالتي که در گذشته کامل شده باشد.

As-tu étudié ce weekend ?

آيا اين آخر هفته مطالعه کردي؟

 

Ils ont déjà mangé.

آنها قبلا غذا خورده‌اند.

 1. عملي که در گذشته چند بار تکرار شده باشد.

Nous avons visité Paris plusieurs fois.
ما چندين بار از پاريس ديدن کرده‌ايم.
 

Hier, j'ai mangé cinq fois.
من ديروز پنج بار غذا خورده‌ام.

 

 1. يک سري اعمال که در گذشته کامل شده باشند.

Samedi, il a vu sa mère, a parlé au médicin et a trouvé un chat.
او شنبه مادرش را ديد، با پزشک صحبت کرد و يک گربه پيدا کرد.

زمان آينده: براي اعمال و حالاتي به کار مي‌رود که در آينده اتفاق خواهند افتاد.

 

Ils mangeront sur l'avion

آنها غذا را در هواپيما خواهند خورد.

 

J'irai au magasin demain

من فردا به فروشگاه خواهم رفت.

 

Je vous téléphonerai dès que je pourrai.

من هر وقت که بتوانم با شما تماس مي‌گيرم.

 

Je le ferai si j'ai le temps

اگر وقت داشته باشم، آن را انجام خواهم داد.

نحوه صرف افعال در زبان فرانسه

 1. افعال با قاعده: اين افعال با توجه به دو حرف آخر شکل مصدريشان صرف مي‌شوند.
 • افعال منتهي به –er: مثل penser

آينده

گذشته

حال

ضمير

penserai

pensai

pense

je

penseras

pensas

penses

Tu

pensera

pensa

pense

Il

penserons

pensâmes

pensons

Nous

penserez

pensâtes

Pensez

Vous

penseront

pensèrent

pensent

ils

 

 

 • افعال منتهي به –ir: مثل choisir

آينده

گذشته

حال

ضمير

Choisissais

Choisis

Choisis

je

Choisissais

Choisis

Choisis

Tu

Choisissait

Choisit

Choisit

Il

Choisissions

choisîmes

Choisissons

Nous

Choisissiez

Choisîtes

Choisissez

Vous

choisissient

choisirent

choisissent

ils

 

 

 • افعال منتهي به –re: مثل attendre

آينده

گذشته

حال

ضمير

Attendrai

Attendis

Attends

je

Attendras

Attendis

Attends

Tu

Attendra

Attendit

Attend

Il

Attendrons

Attendîmes

Attendons

Nous

Attendrez

Attendîtes

Attendez

Vous

Attendront

attendirent

attendent

ils

 

 

 1. افعال بي‌قاعده در صرف: اينگونه افعال هر در حروف انتهايي با موارد بالا يکي باشند، طبق قالب مشخص در فرهنگ لغت صرف مي‌شوند. مثل: être

آينده

گذشته

حال

ضمير

Serai

Fus

Suis

je

Seras

Fus

Es

Tu

Sera

Fut

Est

Il

Serons

Fûmes

Sommos

Nous

Serez

Fûtes

Êtes

Vous

seront

furtent

Sont

ils