فرانسوی زباني زيبا و خوش‌آهنگ است. استيل صحبت به فرانسوي بسيار زيباست و چينش کلمات در آن قاعده‌مند است. لذا بيان ادبيات سياسي و ديپلوماتيک و همچنين اشعار و جملات ادبي به زبان فرانسه به شيوايي صورت مي‌گيرد. اما براي افرادي در ابتداي راه آموختن زبان فرانسه هستند، طرز صحيح اداي کلمات و جملات به فرانسه از دشوارترين مراحل کار است. يکي از دشواري‌هاي تلفظ لغات در فرانسه، تفاوت‌هاي نسبتا زياد شکل نوشتاري و شکل گفتاري لغات است. بسياری از حروف صامت در لغات تلفظ نمي‌شوند. حروف صدادار نيز در برخي حالات به صورت عادی و در حالات به صورت غنه‌ای (با خروج همزمان هوا از بيني و دهان) تلفظ می گردد. در جدول زير می توانيم يک مرور ابتدايی و خلاصه از طرز تلفظ حروف فرانسه داشته باشيم.

 

تلفظ حروف فرانسه

 

مثال از فرانسه

مثال در فارسي (در صورت وجود)

صدا

حرف (حروف)

     quatre, un ami

مادر

آ

A

     le lait, frais

ميل، شيخ

اِي

AI

chaud, mauvais

 

اُه (ه ملايم)

AU

bonbons, bas

باران

ب

B

     Café, sec

     cerise, nièce

کاهو

سينا

ک

س

C

     ça va, caleçon

سينا

س

Ç

     chaud, anchois

شيرين

ش

CH

     la date, mardi

ديوار

د

D

     le, un feu

 

اِ (با کمي گرد کردن لب‌ها)

E, EU

     été, génial

مارسِي

اِ و اِي (در انتهاي کلمه)

É

     exprès, une tête

مهتر

اِه (ه ملايم)

, EIÈ,Ê

     beau, eau

 

اُه (ه ملايم)

EAU

     Faim, neuf

فواره

ف

F

     gant, une bague

           il gèle, aubergine

گرگ

ژاله

گ

ژ

G

     hiver, un hôpital

سعدي

بي‌صدا

H

     dix, un lit

بيست

اي

I, Ï, Î

     le jambon, déjeuner

ژامبون

ژ

J

     un kiosque, le ski

کشور

ک

K

     fleurs, mille

 

ل

L

     Madame, comment      le parfum, embouteillage

مادر

امروز (غنه‌اي)

م

م (غنه‌اي)

M

neuf, noir

un, le pain

نادر

سنجاب (غنه‌اي)

ن

ن (غنه‌اي)

N

     le dos, rose

نوبر

اُ

O

     boire, trois

سوال

اُ-آ

OI

     douze, nous

سوپ

او

OU

     un père, la soupe

پروانه

پ

P

     une pharmacie, téléphoner

فرش

ف

PH

     quinze, la banque

استکان

ک

Q

rouge, une ceinture

 

شبيه غ و کمي نزديک به خ (با لرزيدن زبان کوچک)

R

     le sucre, un poisson

 

س

S

les sciences

 

سک

س

SC

     la tarte, la tête

توت

ت

T

     le thé, le theater

توت

ت

TH

     attention

اتوماسيون

س

TI

     tu, une jupe

 

اي (با لب‌هاي گرد)

U

     saluer

 

او-اِ

UE

     une nuit, fruit

سوييس

اويي

UI

     vert, un avion

وزير

و

V

un wagon

وزير

و

W

     exprimer, taxe

le xérès, un exemplaire

تاکسي

 

ک-س

گ-ز

X

     le yaourt, les yeux

ياور

ي

Y

     la zone, la zizanie

زنبور

ز

Z