عمومی

مرجع کامل حروف یونانی در ریاضیات

Α α (آلفا)

بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ اول مثلث، مقابل ضلع A
 • یکی از ریشه‌های معادلۀ درجه دو، که ریشۀ دیگر آن β است
 • معناداری آماری نتایج
 • نرخ مثبت کاذب در آمار

Β β (بتا)

بیانگر تابع بتا است

β بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ دوم مثلث، مقابل ضلع B
 • یکی از ریشه‌های معادلۀ درجه دو، که ریشۀ دیگر آن است
 • نرخ منفی کاذب در آمار
 • ضریب بتا، ریسک تنوع‌ناپذیر دارایی در ریاضیات مالی

Γ γ (گاما)

Γ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع گاما، تعمیم فاکتوریل
 • تابع بالای گامای ناقص
 • گروه مدولی، گروه تبدیل خطی کسری
 • توزیع گاما، توزیع احتمال پیوسته که با استفاده از تابع گاما تعریف می‌شود

γ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع پایین گامای ناقص
 • سومین زاویۀ مثلث، مقابل ضلع C
 • ثابت اویلر ماسکرونی در ریاضیات
 • حساسیت مرتبۀ دوم به قیمت در ریاضیات مالی
لئونارد اویلر
لئونارد اویلر

Δ δ (دلتا)

 Δ بیانگر موارد زیر است:

 • تفاضل محدود
 • عملگر تفاضلی
 • عملگر لاپلاس

δ بیانگر موارد زیر است:

 • تغییر در حساب تغییرات
 • تابع دلتای کرونکر
 • تابع دلتای دیراک
 • حداکثر درجۀ هر رأس در گرافی معین
 • حساسیت به قیمت در ریاضیات مالی

Ε ε (اپسیلون)

 ε بیانگر موارد زیر است:

 • کمیت کوچک مثبت
 • خطای تصادفی در تحلیل رگرسیون
 • در نظریۀ مجموعه‌ها، اعداد ترتیبی حدی دنبالۀ
 • رشتۀ تهی در علم کامپیوتر
 • نماد لوی-چیویتا
 • نماد عضویت مجموعه (∋) مبتنی بر ε است

 Ϝf (دایگاما) 

 • گاهی اوقات، برای نشان‌ دادن تابع دایگاما استفاده می‌شود، هرچند حرف لاتین F (که تقریباً مشابه است) معمولاً جایگزین آن می‌شود.

Ζ ζ (زتا)

 ζ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع زتای ریمان و سایر توابع زتا

Η η (اتا)

 η بیانگر موارد زیر است:

 • ضریب رگرسیون جزئی در آمار
 • تانسور متریک مینکوفسکی در نسبیت

Θ θ (تتا)

 Θ بیانگر موارد زیر است:

 • کران دقیق مجانبی مربوط به نماد O بزرگ
 • حساسیت به گذشت زمان در ریاضیات مالی

θ بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ مستوی در هندسه
 • زاویه با محور x در صفحۀ XY در مختصات کروی یا استوانه‌ای

Ι ι (یوتا)

Κ κ (کاپا)

 κ بیانگر موارد زیر است:

 • منحنی کاپا
 • عدد حالت ماتریس در آنالیز عددی
 • همبندی گراف در نظریۀ گراف
 • انحنا

Λ λ (لامبدا)

 Λ بیانگر موارد زیر است:

 • مجموعه‌ای از اصول منطقی در روش اصل مسلم استنتاج منطقی در منطق مرتبۀ اول
 • ماتریس قطری ویژه‌مقدارها در جبر خطی

λ بیانگر موارد زیر است:

 • واحد اندازه‌گیری حجم معادل یک میکرو لیتر (μL1) یا یک میلی‌متر مکعب
 • بیان تابع در جبر لامبدا
 • ویژه‌مقدار کل در جبر خطی
 • میانگین طول عمر یا پارامتر اندازه در توزیع نمایی
 • تعداد پیشامدهای مورد انتظار در توزیع پواسون در احتمالات
 • ضرایب لاگرانژ در روش بهینه‌سازی ریاضیاتی، که به قیمت سایه‌ای در اقتصاد معروف است
 • چگالی خطی
ژوزف-لوئی لاگرانژ
ژوزف-لوئی لاگرانژ

Μ μ (مو/میو)

 μ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع موبیوس در نظریۀ اعداد
 • نمایش حلقۀ مدول نمایشی
 • میانگین جمعیت یا مقدار مورد انتظار در آمار و احتمالات
 • اندازه یا مقداری در نظریۀ اندازه
 • میکرو، پیشوندی در سیستم بین‌المللی واحدها معادل  (یک میلیونی‌ام)
 • نرخ سرویس در نظریۀ صف

Ν ν (نو)

Ξ ξ (کسی)

 Ξ بیانگر آنسامبل بندادی بزرگی است که در مکانیک آماری یافت می‌شود

ξ بیانگر متغیر تصادفی است

Ο ο (امیکرون)

Ο بیانگر نماد Ο بزرگ است (که ممکن است با حرف لاتین O نیز نشان داده شود)

Π π (پی)

 Π بیانگر موارد زیر است:

 • عملگر ضرب در ریاضیات
 • صفحه
 • ثابت ارشمیدس، …14159/3، نسبت محیط دایره به قطر آن

π بیانگر موارد زیر است:

 • تابع شمارش اعداد اول
 • سود در نظریۀ بازی
 • توزیع وضعیت زنجیرۀ مارکوف
آندره مارکوف
آندره مارکوف

Ρ ρ (رو)

 ρ بیانگر موارد زیر است:

 • شعاع در دستگاه مختصات قطبی، استوانه‌ای یا کروی
 • ضریب همبستگی در آمار
 • حساسیت به نرخ سود در ریاضیات مالی
 • چگالی (جرم در واحد حجم)
 • مقاومت ویژه

Σ σ (سیگما)

 Σ بیانگر موارد زیر است:

 • عملگر جمع
 • مجموعۀ نمادهای پایانی در گرامر صوری

σ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع مقسوم‌علیه در نظریۀ اعداد
 • علامت جایگشت در نظریۀ گروه‌های متناهی
 • انحراف معیار جامعه یا پراکندگی در آمار و احتمال
 • عملگر انتخاب در جبر رابطه‌ای

Τ τ (تاو)

 τ (حرف کوچک) بیانگر موارد زیر است:

 • فاصلۀ زمانی
 • متوسط عمر
 • ضریب همبستگی
 • نسبت طلایی …618/1 (البته φ (فی) رایج‌تر است)
 • تابع تاو راموناجان در نظریۀ اعداد
 • عملگر جفت‌کننده در نظریۀ نمایش
 • تعداد مقسوم‌علیه‌های اعداد فوق مرکب

Υ υ (اوپسیلون)

 Φ φ (فی)

 Φ بیانگر تابع توزیع تجمعی توزیع نرمال در آمار است

φ بیانگر موارد زیر است:

 • نسبت طلایی …6180339887/1
 • تابع فی اویلر در نظریۀ اعداد
 • نگاشت تمام‌ریخت در فضای تحلیلی
 • آرگومان اعداد مختلط
 • مقدار زاویۀ مستوی
 • زاویه با محور z در مختصات کروی
 • تابع چگالی احتمال توزیع نرمال در آمار

Χ χ (خی/کای/کی)

 χ بیانگر موارد زیر است:

 • توزیع خی در آمار ( X2 بیشتر مصادف با توزیع خی 2 است)
 • عدد رنگی گراف در نظریۀ گراف
 • مشخصۀ اویلر در توپولوژی جبری
 • متغیری در معادلات جبری

Ψ ψ (سای)

Ω ω (امگا)

بیانگر موارد زیر است:

 • ثابت امگا
 • کران پایین مجانبی مرتبط با نماد O بزرگ
 • مجموعه وضعیت‌های احتمالی دستگاه متمایز در نظریۀ احتمال و مکانیک آماری
 • زاویۀ جسم
 • تابع حسابی شمارندۀ فاکتورهای اول اعداد

ω بیانگر موارد زیر است:

 • اولین عدد اصلی نامتناهی
 • مجموعۀ اعداد طبیعی در نظریۀ مجموعه‌ها (البته نماد ℕ یا N در سایر حوزه‌های ریاضی رایج‌تر هستند)
 • کمیت غالب مجانبی مرتبط با نماد O بزرگ
 • نتیجۀ محتمل آزمایش در نظریۀ احتمال
 • فرم دیفرانسیلی (به‌ویژه در فضای تحلیلی)

نتیجه گیری

در این مطلب سعی کردیم کلیه نمادهای یونانی به کار رفته در ریاضیات را بررسی کنیم، خوشحال می‌شویم در صورتی که انتقادی به متن دارید، در بخش نظرات با مطرح کنید.

منبع
The Manual of Scientific Style

نوشته های مشابه

‫12 نظرها

 1. سلام/ تشکّر/ موفّق باشید و سلامت

 2. یه حرف یونانی تقریبا شبیه a ولی بدون اون زائده ی پایینش توی تعریف قائده ی زنجیری از مبحث مشتق دبیرستان به کار رفته. من توی این مقاله ندیدمش ممنون میشم اضافه ش کنید.

 3. محمد کاظم ابراهیمی گفت:

  سلام. وقت بخیر. برام عجیبه که در مورد دلتا ، مبین معادله درجه دوم یعنی بی دو منهای چهار آ سی رو جا انداختید.امید که اضافه کنید. با تشکر از زحمات ارزشمند شما.

 4. احمدرضا موذن شمس آبادی اصل گفت:

  بسیار عالی و مفید

 5. سلام
  بسیار مفید و کاربردی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا