رشته ادبیات و زبان شناسی رشته‌ای بین‌المللی است که شامل گرایش‌های مختلفی از جمله زبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی‌زبانان می‌شود. رشته ادبیات اهمیت قابل توجهی دارد، چراکه این رشته ارتباط‌دهنده انسان‌های جهان و دربرگیرنده مسائل فرهنگی، اجتماعی، عرفانی و هنری است.

از این رو، ترجمه متون تخصصی ادبی کار بسیار دشواری است. چون علاوه بر نیاز به تخصص در زبان مبدأ و مقصد، مستلزم داشتن ذوق ادبی است. ما در شبکه مترجمین ایران سفارش‌های ادبی را به مترجم‌هایی می‌سپاریم که تمام این فاکتورها را داشته باشند و با وفاداری به متن مبدأ حس ادبی را در خروجی کار رعایت کنند.

از مشتری‌های شاخص شبکه مترجمین در حوزه ادبیات و زبان‌شناسی می‌توان به سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

در این قسمت، می‌توانید برخی لغات تخصصی رشته ادبیات و معادل فارسی آنها را، که تا امروز توسط شبکه مترجمین ایران ترجمه شده است، مشاهده کنید.


عبارت مبدا تخصصی ادبیات

 ترجمه عبارت تخصصی ادبیات

personification

 تشخیص (شخصیت بخشیدن)

trope

مجاز

allegory

تمثیل

inscription

کتیبه - سنگ‌نبشته

allegorical interpretation

تفسیر تمثیلی

melancholy

مالیخولیا