امروزه روابط ایران و چین بسیار گسترده است. دیدن توریست‌ها، مهندسان، دانشجویان و تجار چینی در کنفرانس‌ها و مجامع یا خیابان‌های تهران به واقعیتی عادی مبدل شده است. اما چگونه بتوانیم با یک چینی ارتباط برقرار کنیم؟ شاید بگوییم اگر چینی ندانیم می‌توانیم با زبان مشترک انگلیسی صحبت کنیم. اما، باید بدانیم که محبوب ترین زبان نزد هر شخص زبان مادری خود او است، بنابراین، حتی یک گفتگوی کوتاه به زبان اصلی می‌تواند اعتماد بسیار زیادی را در طرف مقابل ایجاد کند. در این جا مجموعه ای از 100 جمله از آسان تا دشوار را برای علاقه‌مندان به مکالمه چینی فراهم کرده‌ایم. باید بدانیم زبان چینی دشوار و ترجمه فارسی به چینی از دشوارترین شغل‌ها است. پس اگر به مترجم متبحر چینی نیاز دارید حتما سراغ موسسه شبکه مترجمین ایران را بگیرید.

مکالمه چینی به همراه ترجمه فارسی سطح مبتدی

 

نامت چیست؟    你叫什么名字?

Nǐ jiào shénme míngzì?

در کجا متولد شده‌ای؟    你在哪儿出生的?

Nǐ zài nǎr chūshēng de?

زادگاهت کجاست؟    你的家乡在哪儿?

Nǐ de jiāxiāng zài nǎr?

می‌خواهی چه بخوری؟    你平时喜欢吃什么?

Nǐ píngshí xǐhuan chī shénme?

می‌خواهی چه بنوشی؟    你平时喜欢喝什么?

Nǐ píngshí xǐhuan hē shénme?

چند سالت است؟    你多大了?

Nǐ duōdà le?

چه [درسی] می‌خوانی؟    你学什么的?

Nǐ xué shénme de?

کجا کار می‌کنی؟    你在哪儿工作?

Nǐ zài nǎr gōngzuò?

امروز چه کار کردی؟    你今天做了些什么?

Nǐ jīntiān zuò le xiē shénme?

از چه سبکی از موسیقی خوشت می‌آید؟    你喜欢什么样的音乐?

Nǐ xǐhuan shénmeyàng de yīnyuè?

بیشتر می‌خواهی چه حیوانی شوی؟     你最想成为哪种动物?

Nǐ zuì xiǎng chéngwéi nǎ zhǒng dòngwù?

به چه زبان‌هایی صحبت می‌کنی؟    你都会说哪种语言?

Nǐ dōu huì shuō nǎ zhǒng yǔyán?

چه مدت در این شهر زندگی کرده‌ای؟    你在这个城市住了多久了?

Nǐ zài zhège chéngshì zhù le duōjiǔ le?

خانواده‌ی شما چند نفره است؟    你家有几口人?

Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

آیا به سیدنی رفته‌ای؟    你去过悉尼吗?

Nǐ qù guò Xīní ma?

آیا دوست صمیمی داری؟ او کیست؟    你有最好的朋友吗?他或她是谁?

Nǐ yǒu zuìhǎo de péngyǒu ma? Tā huò tā shì sheí?

تابستان را ترجیح می‌دهی یا زمستان را؟    夏天和冬天,你更喜欢哪一个?

Xiàtiān hé dōngtiān, nǐ gèng xǐhuan nǎ yīgè?

در تعطیلات آخر هفته چه کار می‌کنی؟    你周末喜欢做些什么呢?

Nǐ zhōumò xǐhuan zuò xiē shénme ne?

چه سرگرمی‌هایی داری؟    你有什么爱好?

Nǐ yǒu shénme àihào?

از چه ورزش‌هایی خوشت می‌آید؟    你都喜欢哪种体育项目?

Nǐ dōu xǐhuan nǎ zhǒng tǐyù xiàngmù?

غذای مورد علاقه‌ات چیست؟    你最喜欢的食物是什么?

Nǐ zuì xǐhuan de shíwù shì shénme?

معمولا صبحانه چه می‌خوری؟     你早饭平时都吃些什么?

Nǐ zǎofàn píngshí dōu chī xiē shénme?

چگونه به دانشگاه یا محل کار می‌روی؟    你平时上班或上学都怎么走?

Nǐ píngshí shàngbān huò shàngxué dōu zěnme zǒu?

در تعطیلات چه کار می‌کنی؟    你放假都做些什么?

Nǐ fàngjià dōu zuò xiē shénme?

فیلم مورد علاقه‌ات چیست؟    你最喜欢的电影是什么?

Nǐ zuì xǐhuan de diànyǐng shì shénme?

بزرگترین آرزویت[4] چیست؟    你最大的愿望是什么?

Nǐ zuìdà de yuànwàng shì shénme?

آیا متأهلی یا مجرد؟    你结婚了还是单身?

Nǐ jiéhūn le háishì dānshēn?

آیا رانندگی می‌کنی یا از [وسایل] حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنی؟    你开车还是做公交?

Nǐ kāichē háishì zuò gōngjiāo?

دوست داری در وقت آزادت چه کار کنی؟     你平时喜欢做些什么?

Nǐ píngshí xǐhuan zuò xiē shénme?

سریال تلویزیونی مورد علاقه‌ات چیست؟    你最喜欢的电视剧是什么?

Nǐ zuì xǐhuan de diànshìjù shì shénme?

آیا از خرید کردن خوشت می‌آید؟ چرا بله یا چرا نه؟     你喜欢购物吗?为什么?

Nǐ xǐhuan gòuwù ma? Wèishénme?

در مدرسه چه موضوعاتی را خواندی؟    你在学校时都学了哪些科目?

Nǐ zài xuéxiào shí dōu xué le nǎxiē kēmù?

بین قطار، تراموا[5] یا اتوبوس کدام یک را ترجیح می‌دهی؟    火车,电车和公共汽车,你更喜欢哪一个?

Huǒchē, diànchē hé gōnggòng qìchē, nǐ gèng xǐhuan nǎ yīgè?

 

در همین رابطه مطلب زیر را بخوانید: ترجمه جملات روزمره چینی

مکالمه چینی به همراه ترجمه فارسی سطح متوسط

 

آیا اغلب غذای آماده[6] می‌خوری؟ چرا بله یا چرا نه؟    你经常吃快餐吗?为什么?

Nǐ jīngcháng chī kuàicān ma? Wèishénme?

دستاورد اصلی زندگیت چیست؟    你生命中一项重要的成就是什么?

Nǐ shēngmìng zhòng yī xiàng zhòngyào de chéngjiù shì shénme?

آیا از کارائوکه[7] خوشت می‌آید؟ چرا بله یا چرا نه؟    你喜欢卡拉OK吗?为什么?

Nǐ xǐhuan kǎlāOK ma? Wèishénme?

بهترین راه‌های سالم ماندن چه هستند؟     保持健康的最好方法是什么?

Bǎochí jiànkāng de zuì hǎo fāngfǎ shì shénme?

بهترین راه پیدا کردن دوستان جدید چیست؟    结交新朋友的最好方法是什么?

Jiéjiāo xīn péngyou de zuì hǎo fāngfǎ shì shénme?

بهترین تعطیلاتی که تا به حال داشتی چیست؟    你所度过最愉快的一个假期是哪一个?

Nǐ suǒ dù guò zuì yúkuài de yīgè jiàqī shì nǎ yīgè?

آیا فکر می‌کنی یک نرد[8] هستی؟    你觉得你是一个“宅男”或“宅女”吗?

Nǐ juéde nǐ shì yīgè “zháinán” huò “zháinǚ” ma?

غذاهای سنتی کشور زادگاهت چیست؟    你国家传统的食物是什么?

Nǐ guójiā chuántǒng de shíwù shì shénme?

آیا آیفون[9] داری؟ چرا بله یا چرا نه؟     你有一部iPhone吗?为什么?

Nǐ yǒuyī bù iPhone ma? Wèishénme?

آیا به سیاست علاقه داری؟ چرا بله یا چرا نه؟    你对政治感兴趣吗?为什么?

Nǐ duì zhèngzhì gǎnxìngqù ma? Wèishénme?

نظر تو درباره‌ی سیستم حمل و نقل عمومی این شهر چیست؟    你觉得这个城市的公共交通系统怎么样?

Nǐ juéde zhège chéngshì de gōnggòng jiāotōng xìtǒng zěnme yàng?

آیا طرفدار انیمه یا سایر کارتون‌ها هستی؟    你是日本动漫或其他卡通的粉丝吗?

Nǐ shì Rìběn dòngmàn huò qítā kǎtōng de fěnsī ma?

آیا شب‌ها تا دیر وقت بیدار می‌مانی یا سحر خیز هستی؟    你是个夜猫子,还是早起者?

Nǐ shìgè yèmāozi, háishì zǎoqǐ zhě?

آیا خانواده‌ات را زیاد می‌بینی؟    你经常看望你的家人吗?

Nǐ jīngcháng kànwàng nǐ de jiārén ma?

آیا دوست داری به میخانه‌ها و کلوپ‌های شبانه بروی؟    你喜欢去酒吧和夜总会吗?

Nǐ xǐhuan qù jiǔbā hé yèzǒnghuì ma?

سلبریتی [10]مورد علاقه‌ات کیست؟    你最喜欢的名人是谁?

Nǐ zuì xǐhuan de míngrén shì sheí?

برداشتت از این شهر چیست؟    你对这座城市的印象怎么样?

Nǐ duì zhè zuò chéngshì de yìnxiàng zěnmeyàng?

آیا پول مهم است؟    金钱重要吗?

Jīnqián zhòngyào ma?

آیا مطالعه کردن را دوست داری؟ دوست داری چه کتاب‌هایی بخوانی؟    你喜欢看书吗?平时都看些什么样的书?

Nǐ xǐhuan kà shū ma? Píngshí dōu kàn xiē shénme yàng de shū?

اهداف آینده‌ات چیست؟     你未来的目标是什么?

Nǐ wèilái de mùbiāo shì shénme?

آیا کریسمس را جشن می‌گیری؟     你过圣诞节吗?

Nǐ guò shèngdànjié ma?

بعضی از عادات بدت کدام‌اند؟    你都有哪些坏习惯?

Nǐ dōu yǒu nǎxiē huài xíguàn?

ویژگی‌های شخصیتی والدین و سایر اعضای خانواده‌ات چیست؟    你的父母和其他家人的性格都是什么样的?

Nǐ de fùmǔ hé qítā jiārén de xìnggé dōu shì shénmeyàng de?

آیا مذهبی هستی؟    你信教吗?

Nǐ xìnjiào ma?

چه مدت مشغول یادگیری زبان دومت بوده‌ای؟    你学习第二语言多长时间了?

Nǐ xuéxí dì èr yǔyán duō cháng shíjiān le?

آیا حس جهت‌یابی خوبی داری؟    你的方向感好吗?

Nǐ de fāngxiànggǎn hǎo ma?

چگونه پولت را خرج می‌کنی؟    你怎样来支配自己的花销?

Nǐ zěnyàng lái zhīpèi zìjǐ de huā xiao?

آیا  دوست داری به مسافرت بروی؟ به چه مکان‌هایی رفته‌ای؟    你喜欢旅游吗?你都去过哪些地方?

Nǐ xǐhuan lǚyóu ma? Nǐ dōu qù guò nǎxiē dìfang?

لباس مورد علاقه شما چیست، و چرا؟    说说你穿过的衣服中,哪一件你最喜欢?为什么?

Shuō shuō nǐ chuān guò de yīfu zhōng, nǎ yī jiàn nǐ zuì xǐhuan? Wèishénme?

آیا از گشتن در اینترنت خوشت می‌آید؟ چه وبسایت‌هایی را پیشنهاد می‌کنی؟    你喜欢上网吗?有哪些网站你可以推荐一下?

Nǐ xǐhuan shàngwǎng ma? Yǒu nǎxiē wǎngzhàn nǐ kěyǐ tuījiàn yīxià?

آیا تا به حال عاشق شده‌ای؟    你曾经恋爱过吗?

Nǐ céngjīng liàn’ài guò ma?

مشکلات گردشگری چیست؟    旅游业带来的问题是什么?

Lǚyóuyè dàilái de wèntí shì shénme?

آیا دوست داری ریسک کنی؟ چرا بله یا چرا نه؟    你喜欢冒险吗?为什么?

Nǐ xǐhuan màoxiǎn ma? Wèishénme?

 

مکالمه چینی به همراه ترجمه فارسی سطح پیشرفته

 

آیا فکر می‌کنی تبلیغات اثری منفی بر جامعه دارد؟     你觉得广告会给社会带来负面影响吗?

Nǐ juéde guǎnggào huì gěi shèhuì dàilái fùmiàn yǐngxiǎng ma?

آیا فکر می‌کنی باید به زنان اجازه داده شود تا در خط مقدم بجنگند؟    你认为应该允许妇女在前线战斗吗?

Nǐ rènwéi yīnggāi yǔnxǔ fùnǚ zài qiánxiàn zhàndòu ma?

بعضی مردم پیشنهاد داده‌اند که باید سن قانونی نوشیدن الکل را در استرالیا به ۲۱ سال افزایش دهیم. آیا فکر می‌کنی این ایده‌ی خوبی است؟     有人建议我们应该把澳洲的法定饮酒年龄提高到二十一岁。你认为这是一个好主意吗?

Yǒurén jiànyì wǒmen yīnggāi bǎ Àozhōu de fǎdìng yǐnjiǔ niánlíng tígāo dào èr shí yī suì. Nǐ rènwéi zhè shì yīgè hǎo zhǔyì ma?

بعضی دولت‌ها سیگار کشیدن را در تمام مکان‌های عمومی ممنوع کرده‌اند. آیا موافقی یا مخالف؟    有些政府已经禁止在公共场所吸烟,你是否同意?

Yǒuxiē zhèngfǔ yǐjīng jìnzhǐ zài gōnggòng chǎngsuǒ xīyān, nǐ shìfǒu tóngyì?

تا چه حدی استفاده از حیوانات در مطالعات علمی قابل قبول است؟     在什么限度内使用动物来做科学研究可以被接受?

Zài shénme xiàndù nèi shǐyòng dòngwù lái zuò kēxué yánjiū kěyǐ bèi jiēshòu?

آیا باغ وحش‌ها به حیوانات ظلم می‌کنند؟    动物园对于野生动物来讲是不是过于残忍?

Dòngwùyuán duìyú yěshēng dòngwù lái jiǎng shì bùshì guòyú cánrěn?

تا چه حدی نقش سنتی مرد در ۲۰ سال گذشته تغییر کرده است؟     在过去的二十年中,传统的男性角色变化到了什么样的程度?

Zài guòqù de èr shí nián zhōng, chuántǒng de nánxìng juésè biànhuà dào le shénmeyàng de chéngdù?

آیا باید برای سفرهای فضایی هزینه کرد؟    我们应该把钱花在空间探索上吗?

Wǒmen yīnggāi bǎ qián huā zài kōngjiān tànsuǒ shàng ma?

آیا باید به دانش‌آموزان ابتدایی مسائل جنسی آموزش داده شود؟    应该对小学生进行性教育吗?

Yīnggāi duì xiǎoxuéshēng jìnxíng xìngjiàoyù ma?

معنای زندگی چیست؟    人生的意义是什么?

Rénshēng de yìyì shì shénme?

شاد بودن به چه معناست؟ چگونه کسی شادی را پیدا می‌کند؟     幸福的定义是什么?人们如何才能找到幸福?

Xìngfú de dìngyì shì shénme? Rénmen rúhé cáinéng zhǎodào xìngfú?

برای سال‌ها اتانازی[11] موضوعی جنجالی بوده است. نظرات موافق و مخالف قانونی شدن آن چیست؟     “安乐死”多年以来一直是一个充满争议的话题。使其合法化的优缺点各是什么?

“Ānlèsǐ” duōnián yǐlái yīzhí shì yīgè chōngmǎn zhēngyì de huàtí. Shǐ qí héfǎhuà de yōuquēdiǎn gè shì shénme?

به نظر شما اگر قرار باشد سقط جنین پذیرفته شود، شرایط آن چیست؟     在你看来,如果可以的话,在什么条件下流产可以被接受?

Zài nǐ kàn lái, rúguǒ kěyǐ de huà, zài shénme tiáojiàn xià liúchǎn kěyǐ bèi jiēshòu?

آیا باید از دانش‌آموزان خواسته شود تا یونیفرم مدرسه را بپوشند؟    应该要求学生穿校服吗?

Yīnggāi yāoqiú xuéshēng chuān xiàofú ma?

آیا سن رأی دادن باید به ۱۶ سال کاهش یابد؟    法定的投票年龄应该被缩短至十六岁吗?

Fǎdìng de tóupiào niánlíng yīnggāi bèi suōduǎnzhì shí liù suì ma?

تحت چه شرایطی میهن پرستی توجیه می‌شود؟    在什么样的情况下,爱国主义才算是合理?

Zài shénme yàng de qíngkuàng xià, àiguó zhǔyì cái suàn shì hélǐ?

آیا می‌توان به سیاست‌مداران اعتماد کرد؟    政治家可信吗?

Zhèngzhìjiā kě xìn ma?

یک رهبر عالی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟    一位伟大的领袖都需要具备哪些特点?

Yī wèi wěidà de lǐngxiù dōu xūyào jùbèi nǎxiē tèdiǎn?

علائم افسردگی نوجوانی چیست؟ [راه] درمان یا پیشگیری از افسردگی نوجوانی چیست؟    青少年抑郁都有哪些迹象?如何避免或者治疗青少年抑郁?

Qīngshàonián yìyù dōu yǒu nǎxiē jīxiàng? Rúhé bìmiǎn huòzhě zhìliáo qīngshàonián yìyù?

مزایا و خطرات بالقوه کلون سازی[12] چیست؟     克隆技术的优点和其潜在的危险都有哪些?

Kèlóng jìshù de yōudiǎn hé qí qiánzài de wéixiǎn dōu yǒu nǎxiē?

آیا مجازات مرگ باید لغو شود؟     应该废除死刑吗?

Yīnggāi fèichú sǐxíng ma?

دیدگاه شما درباره‌ی گرم شدن جهانی و تغییرات آب و هوایی چیست؟    你对全球变暖和气候变化有什么看法?

Nǐ duì quánqiú biànnuǎn hé qìhòu biànhuà yǒu shénme kànfǎ?

آیا سازی را می‌نوازید؟ اگر نه، آیا سازی وجود دارد که بخواهید بنوازید؟    你会演奏哪种乐器?如果不会的话,那你希望自己能会演奏哪种乐器?

Nǐ huì yǎnzòu nǎ zhǒng yuèqì? Rúguǒ bù huì dehuà, nà nǐ xīwàng zìjǐ néng huì yǎnzòu nǎ zhǒng yuèqì?

آیا تروریسم اصلا قابل توجیه است؟     恐怖主义从来都不合理吗?

Kǒngbù zhǔyì cónglái dōu bù hélǐ ma?

آیا هالیوود اثری منفی بر جهان دارد؟     好莱坞会给世界带来不良的影响吗?

Hǎoláiwù huì gěi shìjiè dài lái bu liáng de yǐngxiǎng ma?

آیا هله هوله باید در مدارس عمومی ممنوع شود؟    应该在公立学校内禁止提供垃圾食品吗?

Yīnggāi zài gōnglì xuéxiào nèi jìnzhǐ tígōng lājī shípǐn ma?

آیا از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر یا فیسبوک استفاده می‌کنی؟ چرا بله یا چرا نه؟     你使用像Twitter或者Facebook这样的社交网站吗?为什么?

Nǐ shǐyòng xiàng Twitter huòzhě Facebook zhèyàng de shèjiāo wǎngzhàn ma? Wèishénme?

آیا فکر‌می‌کنی امروزه دانشجویان خیلی استرس دارند؟     你觉得当今大学生的压力是不是很大?

Nǐ juédé dàngjīn dàxuéshēng de yālì shì bù shì hěn dà?

آیا فکر می‌کنی دولت باید شهریه‌ها را بپردازد یا فرد؟    你觉得学费应该由政府还是个人来支付?

Nǐ juéde xuéfèi yīnggāi yóu zhèngfǔ háishì gèrén lái zhīfù?

به نظر شما کدام اختراع بیشترین سود را به بشریت رسانده است؟    在你看来,哪一项发明给人类带来了最大的好处?

Zài nǐ kàn lái, nǎ yī xiàng fāmíng gěi rénlèi dài lái le zuìdà de hǎochù?

آیا خودکشی‌ها باید در رسانه‌های خبری گزارش داده شوند؟    应该在媒体中报道关于自杀的新闻吗?

Yīnggāi zài méitǐ zhōng bàodào guānyú zìshā de xīnwén ma?

دانشجویان بین المللی که در دانشگاه‌های استرالیا درس می‌خوانند با چه چالش‌هایی رو به رو هستند؟    你觉得在澳洲大学学习的国际学生将会面临哪些挑战?

Nǐ juéde zài Àozhōu dàxué xuéxí de guójì xuéshēng jiāng huì miànlín nǎxiē tiǎozhàn?

نظر تو درباره‌ی سیستم آموزشی کشورت چیست؟     你觉得贵国的教育系统如何?

Nǐ juéde guìguó de jiàoyù xìtǒng rúhé?

نقش هنر در جوامع مدرن چیست؟    在现代社会中,艺术起到了怎样的作用?

Zài xiàndài shèhuì zhōng, yìshù qǐdào le zěnyàng de zuòyòng?