در ترجمه چینی به فارسی با یکی از دشوارترین زبان‌ها سروکار داریم. قضیه کاملا جدی است و زبان چینی امروزی چندین هزار کاراکتر برای نوشتن دارد. در این جا مجموعه ای از جملات ساده فارسی به چینی و چینی به فارسی فراهم کرده‌ایم. این جمله شما را در شروع ترجمه به چینی و یادگیری این زبان کمک می‌کند. یادگیری این جملات می‌تواند نوعی چینی در سفر هم تلقی شود. چون امکان دارد در سفر چین خود به یکی از جملاتی که در زیر می آید نیاز پیدا کنید. پس پیشنهاد می‌کنیم مرتبا به این صفحه مراجعه کنید و سعی کنید جملات چینی و عبارات چینی را بیاموزید.

ترجمه چینی جملات کاربردی و آسان

ردیف 汉语 ماندارین 拼音 پین‌ین فارسی
1 绝对不是。 Juéduì bú shì。 قطعا نه.
2 你跟我一起去吗? Nǐ gēn wǒ yìqǐ qù ma? آیا با من می‌آیی؟
3 你能肯定吗? Nǐ néng kěndìng ma? آیا مطمئنی؟
4 快到了吗? Kuài dàole ma? آیا به مقصد نزدیکیم؟
5 尽快。 Jìnkuài。 الساعه (به محض این که ممکن باشد)
6 相信我。 Xiāngxìn wǒ。 باورم کن.
7 买下来! Mǎi xià lái! بخرش (به معنی قبولش کن هم ترجمه می‌شود)
8 明天打电话给我。 Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ。 فردا با من تماس بگیر.
9 请您说得慢些好吗? Qǐng nín shuō de màn xiē hǎo ma? می‌توانی آرام صحبت کنی؟
10 跟我来。 Gēn wǒ lái。 با من بیا.
11 恭喜恭喜。 Gōngxǐ gōngxǐ。 تبریک [می‌گویم]
12 把它做对。 Bǎ tā zuò duì。 درست انجامش بده.
به مترجم چینی نیاز دارید؟ ما با بهترین مترجمان چینی همکار می‌کنیم که برخی آن‌ها همین حالا از چین با شبکه مترجمین ایران در ارتباط هستند. پس بدون درنگ ترجمه چینی به فارسی خود را ثبت کنید.
13 你当真? Nǐ dàngzhēn? واقعا منظورت همان است؟
14 你经常见到他吗? Nǐ jīngcháng jiàn dào tā ma? آیا اغلب او را می‌بینی؟ (منظور  این است که آیا او را زیاد می‌بینی؟)
15 你明白了吗? Nǐ míngbái le ma? آیا متوجه می‌شوی؟
16 你要吗? Nǐ yào ma? آیا آن را می‌خواهی؟
17 你想要些什么? Nǐ xiǎng yào xiē shénme? آیا چیزی می‌خواهی؟
18 不要做。 Bú yào zuò。 انجامش نده.
19 不要夸张。 Bú yào kuāzhāng。 اغراق نکن.
20 不要告诉我。 Bú yào gàosu wǒ。 آن را به من نگو.
21 帮我一下。 Bāng wǒ yíxià。 کمکم کن.
22 一直往前走。 Yìzhí wǎng qián zǒu。 مستقیم برو.
23 祝旅途愉快。 Zhù lǚtú yúkuài。 سفر خوبی داشته باشی.
24 祝你一天过得愉快。 Zhù nǐ yì tiān guò de yúkuài。 روز خوبی داشته باشی.
25 再来一个。 Zài lái yígè。 یکی دیگر بردار (بخور).
26 你做完了吗? Nǐ zuò wán le ma? کارت تمام شد؟
27 他没空。 Tā méi kòng。 او وقت ندارد.
28 他现在已经在路上了。 Tā xiànzài yǐjīng zài lù shàng le。 او در راه است.
29 你好吗? Nǐ hǎo ma? اوضاعت چگونه است؟ (می‌توان معادل کار و بارت چگونه است نیز در نظر گرفت)
30 你要呆多久? Nǐ yào dāi duōjiǔ? چه مدت می‌مانی؟
31 多少钱? Duōshǎo qián? چقدر؟
32 我对她着迷了。 Wǒ duì tā zháomí le。 دیوانه‌ی او هستم.
33 我在浪费时间。 Wǒ zài làngfèi shíjiān。 دارم وقتم را تلف می‌کنم.
34 我能做。 Wǒ néng zuò。 می‌توانم انجامش دهم.
35 我简直不能相信。 Wǒ jiǎnzhí bùnéng xiāngxìn。 نمی‌توانم باورش کنم.
36 我不能再等了。 Wǒ bù néng zài děng le。 نمی‌توانم منتظر بمانم.
37 我没时间了。 Wǒ méi shíjiān le。 وقت ندارم.
38 我一个人都不认识。 Wǒ yī gè rén dōu bú rènshi。 هیچ کس را نمی‌شناسم.
39 我不喜欢。 Wǒ bù xǐhuan。 از آن خوشم نمی‌آید.
آیا می‌خواهید وب‌سایت یا کاتالوگ محصول خود را ترجمه فارسی به چینی کنید؟ می‌توانید سفارش ترجمه خود را سایت ثبت کنید و با قیمت مناسب کیفیتی عالی دریافت کنید.
40 我认为不是。 Wǒ rènwéi búshì。 فکر نمی‌کنم (منظور این است که فکر نمی‌کنم درست باشد)
41 我感觉好多了。 Wǒ gǎnjué hǎo duō le。 حالم خیلی بهتر است.
42 我找到了。 Wǒ zhǎo dào le。 یافتمش.
43 我讨厌你! Wǒ tǎoyàn nǐ! از تو متنفرم.
44 我希望如此。 Wǒ xīwàng rúcǐ。 امیدوارم.
45 我早知道了。 Wǒ zǎo zhīdào le。 آن را می‌دانستم.
46 我爱你。 Wǒ ài nǐ。 عاشقت هستم.
47 我注意到了。 Wǒ zhùyì dào le。 به آن توجه کردم.
48 我明白了。 Wǒ míngbái le。 می‌بینم (به معنی درک می‌کنم هم ترجمه می‌شود)
49 我认为是这样的。 Wǒ rènwéi shì zhèyàng de。 فکر می‌کنم (منظور این است که فکر می‌کنم درست باشد)
50 我想跟他说话。 Wǒ xiǎng gēn tā shuō huà。 می‌خواهم با او صحبت کنم.
51 我赢了。 Wǒ yíng le。 من بردم (پیروز شدم)
52 请给我一杯咖啡。 Qǐng gěi wǒ yì bēi kāfēi。 یک فنجان قهوه می‌خواهم لطفا.
53 我饿死了。 Wǒ è sǐ le。 گشنه‌ام.
54 我要走了。 Wǒ yào zǒu le。 دارم می‌روم.
55 对不起。 Duì bu qǐ。 متأسفم.
56 我习惯了。 Wǒ xíguàn le。 به آن عادت کرده‌ام.
57 我会想念你的。 Wǒ huì xiǎngniàn nǐ de。 دلم برایت تنگ می‌شود.
58 我试试看。 Wǒ shìshì kàn。 سعی می‌کنم.
59 我很无聊。 Wǒ hěn wúliáo。 حوصله‌ام سر رفته است.
60 我很忙。 Wǒ hěn máng。 سرم شلوغ است.
61 我玩得很开心。 Wǒ wán de hěn kāixīn。 به من خوش می‌گذرد.
62 我准备好了。 Wǒ zhǔnbèi hǎo le。 آماده‌ام.
63 我明白了。 Wǒ míngbái le。 گرفتمش.
64 真是难以置信! Zhēnshì nányǐ zhìxìn! فوق العاده است!
65 很远吗? Hěn yuǎn ma? آیا دور است؟
66 没关系。 Méiguānxi。 مهم نیست.
67 闻起来很香。 Wén qǐlái hěn xiāng。 بوی خوبی دارد.
68 是时候了。 Shì shíhou le。 تقریبا وقتش رسیده است.
69 没事儿。 Méi shìr。 همه چی خوب است ( به معنی خوب است یا اشکالی ندارد هم ترجمه می‌شود)
70 很容易。 Hěn róngyì。 آسان است.
71 很好。 Hěn hǎo。 خوب است.
72 离这很近。 Lí zhè hěn jìn。 نزدیک اینجاست.
73 没什么。 Méi shénme。 هیچی نیست.
74 该走了。 Gāi zǒu le。 وقت رفتن است.
75 那是不同的。 Nà shì bùtóng de。 متفاوت است.
76 很滑稽。 Hěn huájī。 خنده‌دار است.
77 那是不可能的。 Nà shì bù kěnéng de。 غیر ممکن است.
78 还行。 Hái xíng。 بد نیست.
79 不难。 Bù nán。 سخت نیست.
80 不值得。 Bù zhí dé。 ارزشش را ندارد.
81 很明显。 Hěn míngxiǎn。 واضح است.
82 还是一样的。 Háishì yíyàng de。 این هم همان است.
83 轮到你了。 Lún dào nǐ le。 نوبت توست.
84 我也一样。 Wǒ yě yíyàng。 من هم همینطور.
85 还没有。 Hái méiyǒu。 هنوز نه.
86 放松! Fàngsōng! آرام باش!
87 明天见。 Míngtiān jiàn。 فردا می‌بینمت.
88 她是我最好的朋友。 Tā shì wǒ zuì hǎo de péngyǒu。 او بهترین دوست من است.
89 她真聪明。 Tā zhēn cōngmíng。 او خیلی باهوش است.
90 慢点儿! Màn diǎnr! آرام باش!
91 告诉我。 Gàosu wǒ。 به من بگو.
92 多谢。 Duō xiè。 خیلی متشکرم.
93 这样的事情经常发生。 Zhè yàng de shìqíng jīngcháng fāshēng。 اتفاق می‌افتد.
94 够了。 Gòu le。 کافی است.
95 很有趣。 Hěn yǒuqù。 جالب است.
96 对了。 Duì le。 درست است.
97 这是真的。 Zhè shì zhēn de。 درست است.
98 这里人很多。 Zhèlǐ rén hěnduō。 افراد خیلی زیادی اینجا هستند.
99 他们互相倾慕。 Tāmen hùxiāng qīngmù。 از همدیگر خوششان می‌آید.
100 考虑一下。 Kǎolǜ yí xià。 راجع بهش فکر کن.
101 太糟糕啦! Tài zāogāo la! خیلی بد شد!
102 等等我。 Děng děng wǒ。 منتظرم باش.
103 你说什么? Nǐ shuō shénme? چه گفتی؟
104 你认为怎样? Nǐ rènwéi zěnyàng? نظرت چیست؟
105 他在说些什么? Tā zài shuō xiē shénme? راجع به چی صحبت می‌کند؟
106 多坏的天气! Duō huài de tiānqì! چه هوای بدی. (چه هوای افتضاحی منظور را بهتر می‌رساند!)
107 怎么啦? Zěnme la? چه اتفاقی افتاده است/چه شده است/مشکل چیست؟
108 今天几号? Jīntiān jǐ hào? امروز چندم است؟
در همین رابطه این مطلب جالب است: 100 عنوان مکالمه چینی با ترجمه فارسی
109 你去哪里? Nǐ qù nǎ lǐ? کجا می‌روی؟
110 他在哪里? Tā zài nǎ lǐ? او کجاست؟
111 你太性急了。 Nǐ tài xìngjí le。 تو کم صبری.
112 你看上去很累。 Nǐ kàn shàngqù hěn lèi。 به نظر خسته می‌آیی.
113 你让我大吃一惊。 Nǐ ràng wǒ dà chī yì jīng。 مرا غافلگیر کردی.
114 你疯了。 Nǐ fēngle。 تو دیوانه‌ای.
115 别客气。 Bié kèqi。 خواهش می‌کنم.
116 你总是对的。 Nǐ zǒng shì duì de。 همیشه درست می‌گویی.
117 你的心情不好。 Nǐ de xīnqíng bù hǎo。 حال تو خوب نیست (منظور در حالت خوبی نیستی؛ حال جسمانی مورد نظر نیست)
118 你在撒谎。 Nǐ zài sāhuǎng。 دروغ می‌گویی.
119 你错了。 Nǐ cuòle。 اشتباه می‌کنی.
120 哇塞! Wasài! وای!