در تاریخ های  21 و 28 آبان  آزمون آنلاینی در دو بخش تستی و ترجمه برگزار شد. بخش تشریحی داوطلبانی که حد نصاب 56% در آزمون تستی را کسب کردند، ارزیابی شد.
در ادامه ID پذیرفته شدگان بخش تشریحی و ترجمه اعلام می‌شود. ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان، از آن‌ها دعوت می‌شود برای فعال شدن حساب کاربری، بعد از دریافت پیامک و ایمیل، مدارک خود را در سایت تکمیل کنند. فایل راهنما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
داوطلبانی که ستون زبان آنها حرف y دارد پذیرفته شده‌اند.
داوطلبانی که نمره تشریحی آنها Fail شده پذیرفته نشده‌اند. (در تستی مردود شده‌اند، غایب بوده‌اند یا در تشریحی مردود شده‌اند)
برای پیدا کردن ID به اکانت خود مراجعه کنید، ID عددی است که کنار اسم شما نوشته شده است:

https://transet.ir/login.aspx

همچنین، با توجه به گویا بودن توضیحات و محدودیت در ظرفیت پاسخگویی، خواهشمند است از تماس‌های غیرضروری در مورد آزمون خودداری فرمائید.

Transnet ID تستی تشریحی /نهایی زبان en-fa زبان fa-en
275019 65/1 50 y n
273748 67 50 y n
275192 62/4 70 y n
269382 58/5 70 y n
271822 56/6 70 y n
269701 67 70 y n
263189 61/3 70 y y
275106 71/7 70 y n
211874 82/1 70 y n
269320 69/8 70 y n
275045 76/4 70 y n
273899 76/4 70 y n
273484 66 70 y n
268353 64/2 70 y n
266902 65/1 70 y n
267869 78/3 70 y n
268802 79/2 70 y y
259072 72/6 70 n y
267051 62/3 70 y n
273790 66 70 y n
273727 56/6 70 y n
269770 76/4 70 y n
275021 76/4 90 y n
268128 78/3 90 y n
269531 72/6 90 y n
215180 64/2 90 y n
163379 74/5 100 y n
134266 67/9 100 y n
273434 69/8 100 y n
244412 74/5 100 y n
271921 73/6 100 y y
200561 77/4 100 y n
138360 65/5 120 y n
275082 68/9 120 n y
242551 86/8 120 y y
275203 74/5 120 y y
259961 67/9 120 y n
273702 75/5 120 y n
216150 71/7 120 y n
273744 77/4 120 n y
274224 60/8 150 y n
274098 83 150 y n
269318 68/9 150 y n
256908 69/8 150 y n
253075 66 150 y n
258954 59/4 150 y y
273833 76/4 150 y n
269686 71/7 200 y n
274969 79/2 Fail

275205 70/8 fail

187081 54/7 Fail

181675 52/8 Fail

248049 73/6 Fail

275010 62/4 Fail

260213 30/2 Fail

274512 55/7 Fail

275104 78/3 Fail

262306 52/8 Fail

275059 30/2 Fail

275191 54/7 Fail

233693 53/8 Fail

274415 58/5 Fail

274637 44/3 Fail

268282 55/7 Fail

273624 53/8 Fail

273457 51/4 Fail

254263 51/2 Fail

273447 50 Fail

269046 54/7 Fail

273674 69/8 Fail

51703 56/6 Fail

273632 43/4 Fail

268967 64/2 Fail

265157 68/9 Fail

273714 72/6 Fail

264657 55/7 Fail

273704 59/2 Fail

273775 41/5 Fail

273724 61/3 fail

272425 56/8 fail

273756 50/9 fail

268244 66 fail

206122 54/7 fail

273842 52/8 fail

273643 65/1 fail

273567 40/8 fail

275068 0 fail

269678 0 fail

240384 0 fail

275141 0 fail

47420 0 fail

273610 0 fail

189636 0 fail

252051 0 fail

269169 45/3 fail

269459 0 fail

263189 0 fail

259416 0 fail

273712 0 fail

269288 0 fail

244946 0 fail

269263 0 fail

269337 0 fail

 

آرشیو اخبار ترجمه

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن دیدگاه

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100