در تاریخ های  30 مهر و 14 آبان  آزمون آنلاینی در دو بخش تستی و ترجمه برگزار شد. بخش تشریحی داوطلبانی که حد نصاب 56% در آزمون تستی را کسب کردند، ارزیابی شد.
در ادامه ID پذیرفته شدگان بخش تشریحی و ترجمه اعلام می‌شود. ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان، از آن‌ها دعوت می‌شود برای فعال شدن حساب کاربری، بعد از دریافت پیامک و ایمیل، مدارک خود را در سایت تکمیل کنند. فایل راهنما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
داوطلبانی که ستون زبان آنها حرف y دارد پذیرفته شده‌اند.
داوطلبانی که نمره تشریحی آنها Fail شده پذیرفته نشده‌اند. (در تستی مردود شده‌اند، غایب بوده‌اند یا در تشریحی مردود شده‌اند)
برای پیدا کردن ID به اکانت خود مراجعه کنید، ID عددی است که کنار اسم شما نوشته شده است:
https://transet.ir/login.aspx

همچنین، با توجه به گویا بودن توضیحات و محدودیت در ظرفیت پاسخگویی، خواهشمند است از تماس‌های غیرضروری در مورد آزمون خودداری فرمائید.

Transnet ID تستی تشریحی /نهایی زبان en-fa زبان fa-en
267626 65.1 70 y n
262121 65.1 70 y n
267767 64.2 70 y n
267937 57.5 70 y n
267846 57.5 70 y n
268460 73.6 70 y n
256754 57.5 70 y y
269508 70.8 70 y y
273607 70.8 70 y n
268707 67 70 y n
272348 81.1 70 y n
264288 59.4 70 y n
271856 67 70 y n
273603 65.1 70 y n
264291 56.6 70 y n
224971 64.2 90 y n
259741 58.5 90 y n
267171 70.8 100 n y
268089 60.4 100 y y
273549 76.4 100 n y
248804 61.3 120 y n
273531 79.2 120 y n
273553 77.4 120 y y
269011 68.9 120 y n
266950 79.2 150 n y
273517 67.9 150 y y
259296 75.5 150 y y
273545 72.6 150 y n
267972 73.6 200 y y
224941 66 200 y n
188116 70.8 200 y n
265127 76.4 250 y y
183497 9.5 Fail    
218180 38.7 Fail    
267714 56.6 Fail    
267899 46.2 Fail    
267860 41.5 Fail    
267322 58.5 Fail    
245313 65.1 Fail    
130891 0 Fail    
268070 0 Fail    
267375 0 Fail    
267922 0 Fail    
268007 0 Fail    
236692 74.5 Fail    
267779 75.5 Fail    
267727 0 Fail    
243342 0 Fail    
267815 64.2 Fail    
267794 0 Fail    
267548 54.7 Fail    
268001 64.2 Fail    
267757 0 Fail    
267940 65.1 Fail    
267975 0 Fail    
218320 0 Fail    
267933 78.3 Fail    
267658 0 Fail    
261660 60.2 Fail    
261314 65.1 Fail    
267945 0 Fail    
267921 0 Fail    
261268 0 Fail    
268081 50.9 Fail    
267990 53.8 Fail    
221896 56.6 Fail    
263464 72.6 Fail    
263246 52.8 Fail    
268091 65.1 Fail    
263187 68.9 Fail    
267765 71.7 Fail    
84450 0 Fail    
273610 0 Fail    
252524 39.6 Fail    
268937 56.6 Fail    
264687 75.5 Fail    
272143 51.9 Fail    
273542 51.9 Fail    
273523 48.1 Fail    
273551 49.1 Fail    
268922 34 Fail    
252051 49.1 Fail    
273565 0 Fail    
272132 55.7 Fail    
266468 56.6 Fail    
132666 66 Fail    
272310 0 Fail    
273626 51.9 Fail    
268712 58.5 Fail    
232080 58.5 Fail    
269738 46.2 Fail    
264187 63.2 Fail    
273558 51.9 Fail    
133565 51.9 Fail    
260034 51.9 Fail    
269439 24.5 Fail    
272323 50.9 Fail    
266732 53.8 Fail    
273613 35.8 Fail    
272312 66 Fail    
267954 77.4 Fail    
269445 30.2 Fail    
263091 45.3 Fail    

آرشیو اخبار ترجمه

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن دیدگاه
CpatchaSecond

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100