در تاریخ های 23 تا 25 مهر 99 آزمون آنلاینی در دو بخش تستی و ترجمه برگزار شد. بخش تشریحی داوطلبانی که حد نصاب 56% در آزمون تستی را کسب کردند، ارزیابی شد.

در ادامه ID پذیرفته شدگان بخش تشریحی و ترجمه اعلام می‌شود. ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان، از آن‌ها دعوت می‌شود برای فعال شدن حساب کاربری، بعد از دریافت پیامک و ایمیل، مدارک خود را در سایت تکمیل کنند. فایل راهنما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

داوطلبانی که ستون زبان آنها حرف y دارد پذیرفته شده‌اند.

داوطلبانی که نمره تشریحی آنها Fail شده پذیرفته نشده‌اند. (در تستی مردود شده‌اند، غایب بوده‌اند یا در تشریحی مردود شده‌اند)

برای پیدا کردن ID به اکانت خود مراجعه کنید، ID عددی است که کنار اسم شما نوشته شده است:

https://transet.ir/login.aspx

همچنین، با توجه به گویا بودن توضیحات و محدودیت در ظرفیت پاسخگویی، خواهشمند است از تماس‌های غیرضروری در مورد آزمون خودداری فرمائید.

Transnet ID تستی تشریحی /نهایی زبان en-fa زبان fa-en
267538 63.2 70  y  n
209935 68.9 70  y  n
267197 72.6 70  y  n
267476 75.5 70  y  n
266407 67 70  y  n
267562 73.6 70  y  n
265085 70.8 70  y  n
267654 57.5 70  y  n
257398 64.2 90  y  n
266985 59.4 90  y  n
68589 69.8 100  y  n
171495 66 100  y  n
187076 69.8 100  y  n
244783 75.5 100  y  y
245236 77.4 120  y  y
267517 56.6 120  y  n
265177 59.4 150  y  y
266726 88.7 250  y  y
267233 67.9 Fail    
267437 64.2 Fail    
215180 63.2 Fail    
187182 71.7 Fail    
207169 59.4 Fail    
262848 67 Fail    
236367 26.9 Fail    
264873 61.3 Fail    
267433 60.4 Fail    
266984 66 Fail    
248216 0 Fail    
267571 78.3 Fail    
187098 72.6 Fail    
226713 79.2 Fail    
233746 43.4 Fail    
260828 32.1 Fail    
177390 55.7 Fail    
249698 44.3 Fail    
267373 0  Fail    
264867 0  Fail    
267601 0  Fail    
267470 0 Fail     
267544 0 Fail     
267595 0  Fail    
75529 0  Fail    
258996 0  Fail    
155408 0  Fail    
245239 0  Fail    
267557 0 Fail     
267387 0  Fail    
253469 0  Fail    
267404 0  Fail    

آرشیو اخبار ترجمه

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن دیدگاه
CpatchaSecond

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100