ارائه ای شبکه مترجمین ایران برای علاقه مندان به ترجمه آلمانی

سی کلمه پرکاربرد در گفتار آلمانی

 

توضیح

کلمه

رتبه در گفتار

من – ضمیر اول شخص مفرد

ich

1

حرف تعریف برای اسم بدون جنسیت

das

2

حرف تعریف مونث

Die

3

است

Ist

4

حرف نفی

Nicht

5

بله

Ja

6

تو

Du

7

حرف تعریف مذکر

Der

8

وَ

Und

9

ضمیر مفرد مونث (او) و سوم شخص جمع (آنها)

Sie

10

پس

So

11

ضمیر دوم شخص جمع (ما)

Wir

12

چه

Was

13

هنوز

Noch

14

آنجا، اینجا، چون که،

Da

15

یک بار

Mal

16

با

Mit

17

هم چنین

Auch

18

داخل، در، درون

In

19

ضمیر برای اشیا مفرد، آن

Es

20

حرف اضافه: به، در قید: همچنین

Zu

21

اما

Aber

22

دارم

Habe / hab’

23

حرف تعریف در حالت مفعولی

Den

24

یک، یکی

Eine

25

قبلا

Schon

26

یک، آنها، ایشان

Man

27

اما، با این وجود، در آخر

Doch

28

بود

War

29

سپس

dann

30