آموزش زبانبرای مترجمعمومی

کاربرد و گرامر as … as به زبان ساده

در ادامۀ مباحث گرامری، این پست را به گرامر as … as در زبان انگلیسی اختصاص داده‌ایم. برای مقایسه بین دو چیز، گویش‌ورانِ انگلیسی‌زبان از ساختارهای متنوعی استفاده می‌کنند. یکی از این ساختارهای راهبردی as…as است. در حقیقت می‌خواهیم بیاموزیم انگلیسی‌زبان‌ها چطور از این ساختار استفاده می‌کنند. 

فایدۀ یادگیری گرامر as … as و به‌کارگیری این ساختار چیست؟

  • رایتینگ و اسپیکینگ ما را حرفه‌ای‌تر جلوه می‌دهد.
  • در تسک 1 رایتینگ آکادمیک (که باید دربارۀ یک نمودار یا دیاگرام توضیح دهیم) بسیار کاربردی و نمره‌آور است.
  • ترجمه‌ها را طبیعی‌تر و روان‌تر می‌کند (بسیاری از کاربردهای این ساختار را صرفاً در انگلیسی نیتیوها مشاهده می‌کنیم).

ساختار as + adjective/adverb + as جایی به‌ درد ما می‌خورد که می‌خواهیم اولاً مقایسه‌ای بین دو چیز انجام دهیم؛ دوم، آیتم‌هایی که می‌خواهیم با هم مقایسه کنیم باید از جهاتی برابر باشند.

Is the Moon as big as Africa? The whole surface of the Moon is a bit bigger than Africa.

Babur Garden is as large as New York Ciy’s Central Park.

The weather this summer is as hot as last year.

در جملۀ اول، اندازۀ کرۀ ماه با اندازۀ قارۀ آفریقا مقایسه شده. در واقع، پرسشی را دربارۀ برابری ماه و آفریقا مطرح کرده.

در جملۀ دوم، اندازۀ باغ بابر با اندازۀ سنترال‌پارک نیویورک مقایسه شده. باغ بابر و سنترال پارک وسعت‌شان برابر است.

در جملۀ سوم، گرمای هوای تابستان امسال با تابستان پارسال مقایسه شده. گرمای تابستان امسال چیزی از تابستان پارسال کم ندارد.

یک مثال ادبی:

Little Prince Carl wants to be tall–and if not that, then to have a boat as big as a lake or an elephant as big as a house–and the night before his birthday he gets a visit from an enormous grey guest.

(As Big As a Mountain, Annabelle Hartmann, Chrysalis Books Group, 2003)

در نمونه‌های بالا، در ساختار as … as به جای سه نقطه صفت داشتیم. در این جایگاه علاوه بر صفت می‌توانیم قید هم داشته باشیم.

The team is not playing as well as we’ve hoped.

Always cover the pot with the lid and carry it as carefully as you can.

در هر دو نمونه، واژه‌ای که بین as … as قرار می‌گیرد جایگاه قید دارد (به‌خاطر اینکه توصیف‌کنندۀ فعل‌های play و carry است).

در نمونۀ اول، سطح بازی تیم به‌اندازۀ سطح امیدواری ما خوب نبوده. امیدوار بودیم تیم بهتر از این‌ها بازی کند به اندازۀ انتظار ما خوب نبود.

در نمونۀ دوم، باید گلدان را با دقت حمل کنیم. باید تا می‌توانیم (در حد توان‌مان یا به اندازۀ توان‌ها) دقت به خرج دهیم.

برای منفی‌کردن آن می‌توانیم از not as… as  استفاده کنیم تا به مخاطب بگوییم بین دو چیزی که با هم مقایسه می‌کنیم تساوی برقرار نیست.

The box was not as heavy as I thought.

The city isn’t as clean as it used to be.

استفاده از قید پیش از as .. as (گرامر quite/ just /nearly as … as)

می‌توانیم قبل از as … as  یک قید استفاده کنیم تا صفتی را که در جایگاه سه نقطه می‌نشیند توصیف کنیم.

Suddenly a kangaroo, nearly as tall as I, was hopping toward me with effortless speed. (The New York Times – Magazine)

For long hours of work, a laptop’s touchpad and keyboard won’t be nearly as comfortable as an external mouse and keyboard. (Working From Home: Staying healthy & productive)

در نمونه‌های بالا nearly قید صفتی است که بین as … as به کار می رود.

علاوه بر nearly، از Just و quite هم استفاده می‌کنند که نقش آن تأکید بر برابر بودن یا برابر نبودنِ آیتم‌هایی است که با هم مقایسه کرده‌ایم.

His basketball skills aren’t quite as good as his volleyball skills.

Fathers are just as good as mothers at recognizing the cries of their baby (Nature)

در نمونه‌های بالا  و نقل قول زیر، just و  quite تنها برای تأکید بر برابری یا نابرابری به کار رفته‌اند.

“To look wise is quite as good as understanding a thing, and very much easier.” ― Oscar Wilde.

در باکسِ زیر از نکاتِ مطرح‌شده می‌توانیم نمونه‌های بیشتری را همراه با توضیحات اضافه بخوانیم:

… like an old car, the aging immune system doesn’t work as well as it once did. (Dr. Psenka’s Seasonal Allergy Solution)

Why do girls perform as well as they do in school, including in math courses? (Why So Slow?)

But even when working as intended, some digital gizmos still cannot perform as well as their analog ancestors. (New York Times)

In this case, the first cylinder may be put in large enough to half-fill the cavity and sent to the bottom of the cavity as perfectly as desired. (Dental News Letter)
The goal is to preserve tissue, organs, and the brain as perfectly as possible. (Guardian)

در تمام موارد بالا، چون مقایسه بین دو فعل انجام می‌گیرد، و برای توصیف فعل از قید استفاده می‌کنیم، نویسنده‌ها بین as …as از قید استفاده کرده‌اند.

اگر به جای perfectly از perfect استفاده می‌شد، اشتباه بود.

البته، اگر فعل to be یا افعالی مانند sound ، seem و غیره داشتیم از صفت استفاده می‌شد.

با ذکر مثال، این مسئله را بیشتر توضیح می‌دهیم:

می‌خواهیم بگوییم: «اجرای ما به انداز‌ه‌ای که انتظار داشتیم حرفه‌ای نبود.»

Our performance was not as professional as we expected it to be.

اینجا، به‌خاطر فعل to be از صفت استفاده کردیم (professional).

اما،

می‌خواهیم بگوییم: «به انداز‌ه‌ای که انتظار داشتیم حرفه‌ای اجرا نکردیم.»

We didn’t perform as professionally as we expected to. 

اینجا، به‌خاطر فعل perform از قید استفاده کردیم (professionally).

گرامر as many as و as much as

شاید در بحث گرامر as … as معمول‌ترین ساختار as many as و as much as باشد. در اینجا، می‌خواهیم کمیت دو چیز را با هم مقایسه کنیم. برای مقایسه اسامی قابل‌شمارش as many as و برای مقایسۀ اسامی غیرقابل‌شمارش as much as از استفاده می‌کنیم.

He hates horror movies as much as he hates science fiction.

The effectiveness of this method is as much as the one proposed by our competitors.

My car costs as much as yours.

There aren’t as many passengers as there were last year.

همچنین، همان‌طور که در جملۀ آخر دیده می‌شود، بعد از much و many می‌توانیم از اسم استفاده کنیم:

It doesn’t have as many features as Spideroak, but it gets the job done. (Guardian)

Products should have as many features as possible, and next year’s version should have even more.

Radiation therapy eliminates as many cancer cells as possible with little collateral harm to healthy tissue.

We should gather as much information as possible to reach the desired conclusion.

گرامر as adjectiv+ noun as

ساختار as adjectiv+ noun as هم شیوۀ دیگری برای مقایسه است:

He is as good a cook as his wife is!

I’m sure he was as good a husband as ever lived, … 

As a result, while it isn’t quite as good a car as large SUV rivals such as the Audi Q5 and BMW X3 …

Gladiator is not even as interesting a movie as Ben-Hur, …

چند برابر بزرگ‌تر X times as large as 

برخی اوقات، می‌خواهیم بگوییم چیزی چند برابر بزرگتر، کوچکتر، قشنگتر، بیشتر یا کمتر از چیزی دیگر است (X برابر صفت تفضیلی).

در اینجا، می‌توانیم از ساختار as …as استفاده کنیم. برعکس فارسی، لازم نیست صفت تفضیلی به کار ببریم. تنها کافی است شکل سادۀ صفت را استفاده کنیم.

مثلا می‌خواهیم بگوییم: «سود پرورش ماهی در شالیزار ده برابر بیشتر از کشت برنج است.»

برای معادل‌یابی ابتدا معادل تحت‌الفظی «fish farming in paddy» را در گوگل سرچ کردم. پس از جست‌وجو، به عبارت زیر رسیدم:

“Paddy farming with fish culture”

Paddy farming with fish culture is ten times as profitable as rice cultivation.

ساختار کلی این است:

A is twice/three times/four times/… as ADJECTIVE as B.

A دوبرابر/سه برابر/چهار برابر/ … بزرگتر از B است.

و این هم مثال‌های نیتیو:

Its foreign-exchange reserves are now four times as large as its short-term foreign debt, and it has a current-account surplus. (The Economist)

In a triangle, one angle is twice as large as the smallest angle, and another angle is three times as large as the smallest angle. (gmatclub.com)

Measured over the next 75 years, the costs of the tax cut, if extended permanently, are more than twice as large as the shortfall in Social Security. (cbpp.org)

This pore diameter is twice as large as that of mesoporous tin phosphate materials synthesized through the surfactant-templating pathways reported previously.

which peaked at an average of more than 800,000 a day in mid-January, more than three times as high as the nation’s previous peak. (New York Times)

The original version of Omicron, known as BA.1, was two to three times as likely to spread as Delta, and BA.2 spread even more quickly. (New York Times)

They found that the original version of Omicron was 3.2 times as likely to cause a household infection as Delta was. (New York Times)

فرض کنیم، در بخش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک، که باید گزارشی دربارۀ یک نمودار یا شکل بنویسیم، قرار است مقایسه‌ای بین تعداد مردانی که در سال 2012 و 1924 در المپیک شرکت کردند انجام دهیم.

منبع: english-exam.org

The number of male participants in the 2012 Olympics was three times as high as in the 1924 Olympics.

حواس‌تان باشد عبارت as much as می‌تواند یک idiom باشد:

as much as:

even though; despite the fact that

As much as I respect him, I still have to disagree with him on this point.

«با این‌که براش احترام قائلم، هنوز هم سر این موضوع باهاش اختلاف دارم.»

اولش که به جمله نگاه می‌کنیم، ممکن است تصور کنیم as much as یعنی به اندازه ای که. با این حال، چنین معادلی معنی و مفهوم ندارد. پس باید به درست بودنش شک کنیم. با کمی جست‌وجو متوجه می‌شویم که as mucch as یک اصطلاح است.

در جملۀ زیر از کتاب Slight edge نوشتۀ John Olson در ابتدای جمله as much as چنین معنایی دارد:

As much as we’d all love to quantify a precise, specific, paint-by-the-numbers approach to life, love, and happiness, we are out of luck
in that department, because there is no universal, one-size-fits-all method to anything.

یکی دیگر از معانی as much as که کمتر کسی می‌داند almost است.

He as much as admitted his guilt. (Merriam Webster)

He as much as admitted that it was his fault. (Cambridge)

از این موارد باز هم هست. برای مثال

As large as life

(کاربرد: زمانی که می‌خواهیم تعجب‌مان را از دیدن کسی اظهار کنیم)

I looked up from my newspaper and there he was, as large as life, Tim Trotter! (Cambridge Dictionary)

 

استفاده از as much as و as many as برای تأکید بر مقدار

گاهی as much as و as many as پیش از اعداد به کار می‌روند. در اینجا، صرفاً می‌خواهیم به بزرگ بودن آن عدد اشاره کنیم و ساختار تأکیدی است نه مقایسه‌ای.

Scientists have discovered a planet which weighs as much as 2,500 times the weight of Earth. (Cambridge Dictionary)

As many as 60 students competed for the prize. (Marriam Webster)

 

A need has arisen for the capability of calculating the performance of two- or three-spool turbofan engines with as many as three nozzles.

we analyzed coagulation parameters in as many as 54 Japanese patients …

A single plant can produce as many as five thousand seeds

در موارد فوق، نویسنده خواسته روی عدد تاکید کند (یعنی تعداد بیماران یا نازل‌ها بیشتر از 54 نفر یا 3 عدد نیست).

 

تشبیه

کاربرد دیگر گرامر as …as تشبیه است. اصطلاحاً به آن as…as similes می‌گویند. این ساختار در صحبت‌کردن یا ترجمه‌های ادبی بسیار به‌دردبخور است.

as innocent as a lamb

as light as a feather

as obstinate as a mule

as poor as dirt

as proud as a peacock

as sturdy as an oak

the house is as clean as a whistle

در پایان پست، دو لینک قرار دارد که می‌توانید، لیست کامل این‌ تشبیهات را بیابید.

Her hands were as cold as ice.

She is as hard as nails. She will do really well in business.

I didn’t dare to go down to the cellar. It was as black as night down there.

She is as deaf as a post.

Please get here as soon as possible.

These stories are as old as the hills.

در این پست، گرامر as … as  را مرور کردیم. همانند پست‌های گرامری گذشته، این موضوع را هم می‌توانستم بیشتر شرح و بسط دهم. اما، بحث طولانی می‌شد. باید آن‌قدر مطالعه کنیم تا ساختارهای گرامری مانند زبان مادری ملکۀ ذهن شوند و هنگامی که به ساختاری خاص نیاز داریم، بدون فکرکردن از آن‌ها استفاده کنیم.

as … as similies 1

as … as similies 2

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام روزبخیر
    چقدر مطالب آموزشی‌تون خوب و مفید است.
    خداقوت
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا